Internationaal colloquium Europese Raden van State

Gepubliceerd op 14 juni 2004

Op maandag 14 en dinsdag 15 juni 2004 vindt in het Vredespaleis in Den Haag een internationaal colloquium plaats van de Vereniging van Raden van State en Hoogste bestuursrechtelijke rechtscolleges van de Europese Unie. Dit colloquium staat onder voorzitterschap van de Vice-President van de Raad van State. De opening is op maandagochtend om 09.00 uur in de Gotische Zaal van de Raad van State.

Tijdens deze bijeenkomst houden de President van de Vereniging, mr. H.D. Tjeenk Willink, en de minister van Justitie, mr. J.P.H. Donner, een rede. Het colloquium van de Vereniging heeft als onderwerp 'De kwaliteit van de Europese wetgeving en haar implementatie en toepassing in de nationale rechtsorde'. Met de keuze van dit thema wordt een bijdrage geleverd aan vermindering van de problemen die de implementatie en de toepassing van het gemeenschapsrecht in de verschillende lidstaten opleveren voor de wetgever, de rechter en de justitiabelen.

De bijdragen zijn gericht op aanbeveling voor verbetering, zowel nationaal als in Europees verband. Het colloquium wordt bezocht door ruim 50 vertegenwoordigers van de Europese Raden van State en Hoogste bestuursrechtelijke rechtscolleges. Van de Vereniging zijn lid het Hof van Justitie van de EU en de huidige lidstaten van de EU. De Vereniging, die formeel sinds 2000 bestaat, ontplooit activiteiten die gericht zijn op de samenwerking tussen de leden onderling, en tussen hen en de instellingen van de Europese Unie.

Door uitwisseling van kennis en ervaringen bij de toepassing van het gemeenschapsrecht in de nationale wetgeving en bij de bestuursrechtspraak in de verschillende lidstaten, levert de Vereniging een unieke bijdrage aan zowel de bevordering van een eenduidige interpretatie en toepassing van het gemeenschapsrecht binnen de Unie, als aan de verbetering van de kwaliteit van de Europese regelgeving en de omzetting daarvan in de wetgeving van de lidstaten.

Van alle activiteiten van de Vereniging is het tweejaarlijkse colloquium het belangrijkste. Het voorzitterschap van de Vereniging wordt statutair bekleed door de voorzitter van de aangesloten instelling die belast is met de organisatie van het colloquium. Op dit moment is dat de Nederlandse Raad van State. Na het colloquium neemt de Duitse organisatie de fakkel over.