Plannen voor reconstructie N65 tussen Haaren en Vught vernietigd

Gepubliceerd op 21 december 2022

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag (21 december 2022) de bestemmingsplannen ‘N65 Vught’ en ‘N65 Helvoirt 2020’ van de gemeente Vught en de toenmalige gemeente Haaren, vernietigd. Voor de plannen is onderzoek gedaan naar de stikstofgevolgen van de reconstructie van een deel van de N65. In deze uitspraak wordt geconcludeerd dat dat onderzoek tekortschiet.

N65

De N65 loopt van de A58 bij Tilburg naar de A2 bij Den Bosch. De weg is een belangrijke ontsluitingsweg voor Haaren en Vught. Het toegenomen verkeer op de N65 heeft volgens de gemeente Vught en de toenmalige gemeente Haaren nadelige gevolgen voor de leefbaarheid, de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid. Daarom stelden zij twee bestemmingsplannen vast om een deel van de N65 reconstrueren. Daarbij zou de N65 over een tracé van ongeveer 6,5 kilometer (half) verdiept worden aangelegd. Ook zouden er een ecoduct, een viaduct en een fietstunnel worden aangelegd en zouden de directe aansluitingen op de N65 verdwijnen door de aanleg van ventwegen langs het tracé.

Bezwaarmakers

Tegen de plannen kwamen 26 bezwaarmakers in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onder hen bedrijven die vrezen voor belemmering van hun bedrijfsvoering, natuurorganisaties die negatieve gevolgen vrezen voor landschap en beschermde natuur en stichtingen en omwonenden die vrezen dat het woon- en leefklimaat zal verslechteren door de wijziging van de verkeersstromen rond de N65.

Finale geschillenbeslechting

Om het geschil zoveel mogelijk te beslechten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in de omvangrijke uitspraak niet alleen de bezwaren over stikstof besproken, maar ook alle andere bezwaren, zoals de gevolgen van de wijzigingen van verkeersstromen. Een groot deel daarvan is ongegrond. Hiermee wordt aan de bezwaarmakers en de gemeente duidelijkheid gegeven. Als de gemeente Vught verder wil met de plannen voor de reconstructie, zal het stikstofonderzoek aangevuld moeten worden. Ook zullen op enkele andere punten nog onderzoek of aanpassingen aan de plannen nodig zijn.

Stikstof

Stichting Natuur- en Milieugroep Vught voerde bij de Afdeling bestuursrechtspraak aan dat het Natura 2000-gebied ‘Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen’ schade zou oplopen door de stikstofuitstoot van zowel de aanleg als het gebruik van de gereconstrueerde N65. De Afdeling bestuursrechtspraak geeft de stichting daarin gelijk. Voor een plan mag alleen toestemming worden gegeven als uit onderzoek blijkt dat zeker is dat beschermde natuurgebieden daardoor geen schade oplopen. Hoewel de gemeente zo’n onderzoek (passende beoordeling) wel heeft laten doen, kan daaruit naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak niet de conclusie worden getrokken dat de natuur geen schade oploopt. Zo volgt uit het onderzoek dat er door de reconstructie van de N65 meer stikstof in het gebied terechtkomt, terwijl niet duidelijk is wat dat betekent voor het behoud of herstel van bepaalde natuursoorten die al overbelast zijn en juist gebaat zouden zijn met minder stikstof.

Nog vijf andere tekortkomingen

Ook op enkele andere punten hebben sommige bezwaarmakers gelijk gekregen. Zo ontbreekt in het bestemmingsplan ‘N65 Vught’ een verplichting om ervoor te zorgen dat het groen dat gekapt moet worden ook daadwerkelijk gecompenseerd wordt. Ook is niet duidelijk of de Boslaan in Vught de toekomstige grotere verkeersbelasting aankan. Verder moet meer onderzoek worden gedaan naar de trillingshinder bij een woning aan de Helvoirtseweg in Vught. Ten slotte moet in het bestemmingsplan ‘N65 Vught’ een foutje worden hersteld, omdat aan een deel van een landgoed per ongeluk een verkeersbestemming heeft gekregen. In het bestemmingsplan ‘N65 Helvoirt 2020’ zal tot slot nader onderzoek nodig zijn naar de bedrijfseconomische gevolgen voor een tankstation dat door de reconstructie zijn directe aansluiting op de N65 kwijtraakt.

Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel

Vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ook uitspraak gedaan in de zaak over het ‘Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel’. Verschillende bezwaarmakers die bezwaar hebben tegen de plannen voor de N65 kwamen ook tegen dat tracébesluit in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.


Lees hier de volledige uitspraak over de bestemmingsplannen met zaaknummers 202003472/1 en 202004196/1. Lees ook de uitspraak over de vergunning voor werkzaamheden aan de Jagerboschlaan (202005539/1) en de uitspraak over het besluit om de Jagerboschlaan open te stellen voor auto’s (zaaknummer 202006005/1).