Samenvattingen bij nota’s van wijziging over BIK en beperking verliesverrekening

Gepubliceerd op 5 oktober 2020

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 7 september 2020 adviezen uitgebracht over acht wetsvoorstellen die samen het zogenoemde pakket Belastingplan 2021 vormen. Vervolgens heeft de regering een aantal ‘nota’s van wijziging’ bij dat pakket uitgebracht, die onder meer gaan over de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) en de beperking van de verliesverrekening. Over die nota’s van wijziging heeft de Afdeling advisering op 30 september 2020 advies uitgebracht. De regering heeft de nota’s van wijziging op 5 oktober 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee zijn ook de adviezen van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Afdrachtvermindering Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Inhoud nota van wijziging
Deze nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2021 voorziet in de introductie van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Dat is een nieuwe, tijdelijke afdrachtvermindering voor de loonbelasting en de premie volksverzekeringen. Het kabinet wil bedrijven daarmee stimuleren om investeringen te doen.

Advies van de Afdeling advisering
De Afdeling advisering merkt op dat de fiscale vormgeving van de BIK een aantal nadelen heeft. Het algemene karakter van de maatregel leidt ertoe dat ondersteuning ook plaats vindt waar dat niet gewenst is. De uitvoering van de maatregel via een afdrachtskorting op de loonbelasting heeft een aantal gevolgen die afdoen aan de doeltreffendheid van de regeling. Ook past de budgettering niet goed in de fiscale systematiek. Het advies is dan ook om na te gaan of een subsidieregeling niet een beter instrument is om de beoogde doelen te bereiken.

Daarnaast merkt de Afdeling advisering op dat sprake zou kunnen zijn van staatssteun. Die onzekerheid moet op adequate wijze worden weggenomen. Er zou contact moeten worden opgenomen met de Europese Commissie om daarover uitsluitsel te krijgen.

Tot slot zou het beter zijn om de maatregel in een separaat wetsvoorstel op te nemen vanwege de omvang en complexiteit van de maatregel en de politieke gevoeligheid ervan. Dit ook vanwege de ‘motie Hoekstra c.s.’ die in 2015 is aangenomen. Die motie gaat over het niet meer koppelen van eigenstandige wetsvoorstellen, omdat de Eerste Kamer daardoor de mogelijkheid zou worden ontnomen om een separaat politiek eindoordeel te vellen over die wetsvoorstellen.

De Afdeling adviseert om de nota van wijziging niet bij de Tweede Kamer in te dienen, tenzij de nota is aangepast.

Beperking verliesverrekening

Inhoud nota van wijziging
Deze nota van wijziging heeft tot doel om te voorkomen dat bedrijven met winstgevende activiteiten in Nederland jaren achtereen geen vennootschapsbelasting betalen. De nota van wijziging zorgt met ingang van 1 januari 2022 voor een uitbreiding en een beperking van de verliesverrekeningsmogelijkheden in de vennootschapsbelasting. Momenteel is het zo dat als het niet lukt om een verlies te verrekenen met de winsten van de volgende zes jaar, dat verlies vervalt. De nota van wijziging voorziet erin dat de termijn van zes jaar vervalt, waardoor verliezen in de tijd ‘onbeperkt voorwaarts’ verrekenbaar worden. De beperking heeft betrekking op de omvang van het te verrekenen verlies. In een jaar zijn verrekenbare verliezen tot een bedrag van € 1 miljoen volledig verrekenbaar met de winst. Boven € 1 miljoen is het verlies slechts verrekenbaar met 50% van de resterende belastbare winst van dat jaar.

Advies van de Afdeling advisering
Van enige consistentie en bestendigheid van het verliesverrekeningsbeleid is geen sprake. Ook is de urgentie van de voorgestelde maatregel onvoldoende duidelijk. Dit terwijl de Adviescommissie Belastingheffing van multinationals (Commissie Ter Haar) een zekere terughoudendheid adviseert met het nemen van additionele unilaterale maatregelen. In ieder geval totdat meer gegevens beschikbaar zijn en er meer inzicht is in de belastingafdracht van multinationals en in de effecten van alle maatregelen die al zijn genomen. Verder constateert de Afdeling advisering dat voor de verliesverrekening in de inkomstenbelasting geen wijziging wordt voorgesteld of aangekondigd en dat dit niet wordt toegelicht. Bovendien is in de toelichting aan de uitvoerbaarheid van de maatregel geen aandacht besteed.

Daarnaast zorgt de beperking in de omvang van het te verrekenen verlies bij belastingplichtigen met verliezen van meer dan € 1 miljoen voor een slechtere liquiditeitspositie. Dit roept de vraag op of dit het juiste moment is voor deze maatregel.

Ook bevreemdt het dat voor de maatregel een structurele opbrengst van € 555 miljoen wordt geraamd, terwijl op die raming geen toelichting wordt gegeven. Dit kan niet anders betekenen dan dat het voorstel er toe leidt dat verliezen definitief niet verrekend kunnen worden.

De Afdeling adviseert om rekening te houden met de opmerkingen in het advies voordat de nota van wijziging bij de Tweede Kamer wordt ingediend.


Lees de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering over de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) en de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering over de beperking verliesrekening.