Samenvatting advies verzamelwet van EZK in verband met coronacrisis

Gepubliceerd op 6 mei 2020

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk heeft op 29 april 2020 advies uitgebracht over het voorstel van rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 e.a. COVID-19. Het wetsvoorstel is op 6 mei 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk openbaar geworden.

Inhoud van het voorstel

Het voorstel is een verzamelwet waarin een aantal wijzigingen is opgenomen in verband met de coronacrisis. Onder andere wordt voorzien in een bevoegdheid voor de directeur van het Octrooicentrum Nederland om bepaalde termijnen in de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) op te schorten. Ook wordt de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1995 gewijzigd, in verband met het tijdelijk verlagen van de invorderings- en belastingrente.

Keuze voor een rijkswet

Het voorstel is een rijkswet, omdat wordt voorzien in een wijziging van de ROW 1995. De overige wetten die met het voorstel worden gewijzigd zijn echter geen rijkswetten. Wijzigingen van niet-rijkswetten bij rijkswet moeten echter worden vermeden. De Afdeling advisering adviseert daarom de wijzigingen van de ROW 1995 en de overige wijzigingen via twee afzonderlijke wetsvoorstellen in te dienen.

Tijdelijkheid

Het voorstel bevat zowel tijdelijke spoedmaatregelen als wijzigingen die niet tijdelijk zijn. De Afdeling advisering vindt dat niet wenselijk. Op deze manier worden wijzigingen met een definitief karakter doorgevoerd in een wet die, vanwege de tijdelijke spoedmaatregelen, met veel spoed tot stand moet komen. Dit komt een zorgvuldige wetgevingsprocedure niet ten goede. De Afdeling advisering adviseert daarom ook de niet-tijdelijke maatregelen toch in tijd te begrenzen.

Opschorting en verlenging van termijnen

Omdat ondernemers door de coronamaatregelen niet altijd op tijd octrooiprocedures kunnen doorlopen, kunnen hun octrooien vervallen. Om dat te voorkomen krijgt de directeur van het Octrooicentrum Nederland de bevoegdheid om via een besluit de termijnen op te schorten. Met het voorstel krijgt de directeur ruime bevoegdheden om termijnen te verlengen. Met deze besluiten, die voor iedereen zullen gelden, zijn lastige afwegingen gemoeid, waarbij verschillende tegengestelde belangen spelen. Het ligt daarom primair op de weg van de wetgever deze afwegingen te maken. De Afdeling advisering adviseert dan ook de verlenging van de termijn bij of krachtens de wet te regelen en deze bevoegdheid niet bij de directeur van het Octrooicentrum Nederland neer te leggen.


Octrooicentrum

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering van het Koninkrijk en de reactie (nader rapport) van de minister daarop.