Update coronacrisis: werkwijze van de Raad van State na 6 april

Gepubliceerd op 3 april 2020

Naar aanleiding van het besluit van het kabinet van dinsdag 31 maart in de aanpak van het coronavirus heeft de Raad van State besloten om tot en met dinsdag 28 april 2020 geen fysieke rechtszittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak te houden. Voor urgente zaken kan een uitzondering worden gemaakt. Deze maatregel gold al van 17 maart tot en met 6 april. De Raad van State verlengt deze periode dus nu met drie weken tot en met dinsdag 28 april 2020.

Raad van State werkt in deze periode door

De Afdeling bestuursrechtspraak en de Afdeling advisering van de Raad van State blijven in deze periode wel doorwerken. Staatsraden en medewerkers doen dat grotendeels vanuit huis. De Afdeling bestuursrechtspraak maakt in deze periode uitspraken openbaar en publiceert deze op de website van de Raad van State en op rechtspraak.nl. De Afdeling advisering neemt adviesaanvragen over wetgeving in behandeling en stelt wetgevingsadviezen vast.

Het gebouw is gesloten

Het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk blijft ook de komende tijd voor alle publiek gesloten. Een uitzondering wordt gemaakt voor de wekelijkse openbaarmakingszitting van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak op woensdagochtend. Dan is het gebouw voor direct betrokken procespartijen en de pers voor korte tijd toegankelijk. Dat geldt ook voor een eventuele fysieke zitting in een urgente zaak.

Wat zijn urgente rechtszaken?

Urgente zaken zijn zaken waarin een beslissing van de rechter op korte termijn noodzakelijk is, uitstel niet mogelijk is en een fysieke zitting noodzakelijk wordt geacht. Het kan gaan om bepaalde vreemdelingenzaken en voorlopige voorzieningen met veel spoed. Bijvoorbeeld zaken over de uitzetting van vreemdelingen, vreemdelingenbewaring en andere zaken waarin de rechtspositie van een rechtzoekende onherstelbaar kan worden benadeeld. Ook eventuele zaken over besluiten van de overheid in verband met de aanpak van het coronacrisis kunnen zo urgent zijn dat een spoedbehandeling noodzakelijk is.

Hoe worden urgente zaken behandeld?

Als een zaak urgent is, dan neemt de Afdeling bestuursrechtspraak contact op met partijen. De Afdeling bestuursrechtspraak kan aan het bestuursorgaan of een derde-belanghebbende vragen om de uitvoering van het besluit op te schorten. Ook kan overleg plaatsvinden over een nadere schriftelijke reactie of over telehoren als alternatief voor een fysieke zitting. Als partijen vragen hebben over het spoedeisende karakter van hun zaak, wordt hun geadviseerd niet met de publieksvoorlichting van de Raad van State te bellen, maar rechtstreeks contact te zoeken met de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak. Deze rechtstreekse contactgegevens staan op de uitnodigingsbrief die partijen hebben gekregen voor het bijwonen van de zitting.

Fysieke zitting

Als bij wijze van hoge uitzondering een fysieke zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak in het gebouw van de Raad van State toch noodzakelijk is, dan worden uiteraard alle noodzakelijke maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Publiek is bij deze spoedzittingen niet aanwezig, alleen partijen en andere personen die direct betrokken zijn bij de zaak mogen komen. De pers blijft wel welkom, maar journalisten wordt gevraagd om vooraf contact op te nemen met de persvoorlichters van de Raad van State.

Telehoren

In zaken waarin de zitting is afgezegd in verband met de maatregelen rondom het coronavirus kan de Afdeling bestuursrechtspraak voorstellen gebruik te maken van telehoren als alternatief voor de fysieke zitting. Dit geldt ook voor minder urgente zaken. De griffier neemt in dat geval contact op met partijen. Partijen kunnen ook zelf een verzoek doen aan de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak om de fysieke zitting te vervangen door telehoren.

Wat moet ik doen als mijn zitting de komende weken niet doorgaat?

De Afdeling bestuursrechtspraak zal in elke zaak die niet langs een van deze werkwijzen kan worden afgedaan, een nieuwe zittingsdatum zoeken. Omdat het nog onzeker is wanneer zij alle zittingen kan hervatten en omdat het zittingsrooster de komende periode al is volgepland, zal het per zaak verschillen wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak deze op een zitting kan behandelen. Partijen moeten rekening houden met een vertraging van vier tot zes maanden, dat wil zeggen dat een nieuwe zittingsdatum vaak pas kan worden gevonden vanaf juli/augustus 2020. Over een nieuwe zittingsdatum neemt de Afdeling bestuursrechtspraak zelf contact op met partijen. Zij roept partijen op niet zelf (telefonisch) contact op te nemen, omdat er op dit moment niet meer informatie is te geven.

Mijn zaak kan schriftelijk worden afgehandeld, ik stel zelf geen prijs op een zitting

Als u vindt dat de Afdeling bestuursrechtspraak in uw zaak uitspraak kan doen zonder vooraf een zitting te houden, dan kunt u dat schriftelijk aangeven in een brief aan de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak. Als ook de andere partijen het daarmee eens zijn, dan zal de Afdeling bestuursrechtspraak bekijken of ze zonder (uitgestelde) zitting en dus sneller uitspraak kan doen. Als u hierover vragen hebt, dan belt u dan met de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak. Deze directe contactgegevens staan op de correspondentie die u van de Raad van State heeft ontvangen in uw zaak.