Samenvatting advies wetsvoorstel sterk beroepsonderwijs

Gepubliceerd op 14 november 2019

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs). Het wetsvoorstel is op 14 november 2019 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Sterk beroepsonderwijs is belangrijk

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat een vmbo-school en een mbo-instelling gezamenlijk een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden. Het doel daarvan is om het beroepsonderwijs te versterken en beter te laten aansluiten op de (regionale) arbeidsmarkt, onder andere doordat meer jongeren een startkwalificatie behalen. Net als de regering ziet de Afdeling advisering de noodzaak van krachtig beroepsonderwijs dat goed op de arbeidsmarkt aansluit. Dat neemt niet weg dat de Afdeling advisering twee kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel plaatst.

Moment en motivering

De regering heeft niet goed uitgelegd waarom het wetsvoorstel nu wordt ingediend. De regering stelt hierover dat de experimenten die vmbo-scholen en mbo-instellingen met doorlopende leerroutes kunnen uitvoeren, goede resultaten hebben opgeleverd. Dat zou blijken uit het laatste monitorrapport van mei 2019. Hoewel de experimenteerperiode nog loopt en de definitieve evaluatie pas in 2021 zal plaatsvinden, heeft de regering daarom besloten het wetsvoorstel nu al in te dienen.

Experimenten vragen tijd voordat zij tot conclusies kunnen leiden. Daarom moet de duur van een experiment in principe in acht worden genomen. Dat kan anders zijn als vóór de einddatum al kan worden beoordeeld of de doelen van het experiment zijn behaald. Het moment waarop de definitieve evaluatie plaatsvindt, kan dan naar voren worden gehaald. Dat is in dit geval echter niet gebeurd.

Daar komt bij dat het laatste monitorrapport ook aanknopingspunten biedt om de resultaten van de experimenten tot nu toe op een minder positieve manier te duiden dan de regering doet. In de toelichting bij het wetsvoorstel staat bijvoorbeeld dat leerlingen in een experimentele doorlopende leerroute vaker en sneller een startkwalificatie behalen, terwijl dat niet overtuigend blijkt uit het monitorrapport. Het wetsvoorstel is om deze redenen niet dragend gemotiveerd.

Verhouding tot andere wet- en regelgeving over onderwijs

Verder zijn er recent diverse andere wettelijke regelingen getroffen die ook gaan over het mbo en het vmbo en de relatie daartussen. De regering legt niet uit hoe dit wetsvoorstel zich daarmee verhoudt. Daardoor is lastig te beoordelen in hoeverre de maatregelen in dit wetsvoorstel – mede in het licht van ándere al genomen of te nemen maatregelen – bijdragen aan de doelstellingen van het voorstel.


Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering en het nader rapport (de reactie) van de minister.