Samenvatting advies over milieuzones en nul-emissiezones

Gepubliceerd op 13 november 2019

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit dat onder meer het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) wijzigt in verband met de harmonisatie van bestaande milieuzones en de introductie van nul-emissiezones.

Het advies is op 12 november 2019 openbaar gemaakt.

Inhoud ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit harmoniseert bestaande gemeentelijke milieuzones, door in het RVV 1990 een uniforme regeling op te nemen voor milieuzones voor dieselvoertuigen. Daarnaast introduceert het ontwerpbesluit het instrument van de nul‑emissiezone. Daarmee kunnen gemeenten vanaf 1 januari 2025 gebieden aanwijzen waarin alleen nog emissieloze bedrijfs- en vrachtauto’s mogen komen.

De Afdeling advisering maakt met name opmerkingen over de introductie van nul-emissiezones en de overgangsregeling voor bestaande milieuzones.

Effectiviteit en evenredigheid nul-emissiezone

Het aanwijzen van een gebied waarin uitsluitend nog emissieloze bedrijfs- en vrachtauto’s mogen komen, kan grote gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van dat gebied voor goederen en diensten. In het ontwerpbesluit mist nu een toelichting wanneer het instellen van een nul-emissiezone effectief en – vooral ook – evenredig wordt geacht.

Vrijstellingen en ontheffingen nul-emissiezone

Anders dan bij de milieuzone, ontbreekt in het ontwerpbesluit bij de nul-emissiezone een regeling van vrijstellingen en ontheffingen voor bijzondere soorten voertuigen, terwijl mag worden aangenomen dat daaraan ook bij nul-emissiezones behoefte zal bestaan. Het ontwerpbesluit zou met een dergelijke regeling moeten worden aangevuld.

Overgangsregeling milieuzones

In het ontwerpbesluit is een overgangsregeling opgenomen voor bestaande milieuzones voor taxi’s. De Afdeling advisering raadt aan om in te gaan op de vraag of zich ook andere gevallen kunnen voordoen waarin een overgangsregeling nodig kan zijn, vanwege verwachtingen die door een bestaande gemeentelijke milieuzone bij gebruikers van motorvoertuigen zijn gewekt.


Lees hier het volledige advies en het nader rapport (de reactie) de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.