Nieuw natuuronderzoek nodig voor Logistiek Park Moerdijk

Gepubliceerd op 13 november 2019

Provinciale staten van Noord-Brabant krijgen een half jaar de tijd om een nieuwe ‘passende beoordeling’ te maken voor het inpassingsplan dat de aanleg van Logistiek Park Moerdijk mogelijk maakt.

Als daaruit blijkt dat het plan de natuur van zes Natura 2000-gebieden aantast, zullen provinciale staten daarnaast een zogenoemde ADC-toets moeten uitvoeren. Dit staat in een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (13 november 2019).

Het inpassingsplan maakt een groot logistiek bedrijventerrein van ruim 140 hectare mogelijk in Moerdijk. De provincie Noord-Brabant wil hiermee de economische structuur van West-Brabant versterken.

Passende beoordeling voldoet niet

De centrale vraag die door Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk en Vereniging Milieuwerkgroep Moerdijk in deze zaak aan de orde werd gesteld is of de passende beoordeling, die de ecologische onderbouwing van het plan vormt, voldoet aan de natuurwetgeving. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft dit beoordeeld door de passende beoordeling te toetsen aan de criteria uit de PAS-uitspraak van 29 mei 2019. De conclusie is dat de passende beoordeling niet helemaal voldoet.

Het gaat in het bijzonder om ontwikkelingen die in de passende beoordeling worden genoemd die in de toekomst een positieve invloed kunnen hebben op de omvang van de stikstofneerslag in de Natura 2000-gebieden. Daarnaast gaat het om maatregelen die een positieve invloed kunnen hebben op de gevolgen van de stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden. Maar omdat het effect van deze ontwikkelingen en maatregelen onzeker is, mogen die niet worden meegenomen in de passende beoordeling. Uit de PAS-uitspraak volgt namelijk dat vooraf duidelijk moet zijn dat ontwikkelingen en geplande maatregelen ook daadwerkelijk resultaat hebben.

En nu?

Provinciale staten hebben op de zitting aangegeven dat zij – in geval de Afdeling bestuursrechtspraak de passende beoordeling onvoldoende zou vinden – een half jaar extra tijd nodig hebben om een nieuwe passende beoordeling te maken.

Als uit die nieuwe beoordeling blijkt dat dat de Natura 2000-gebieden schade kunnen ondervinden van Logistiek Park Moerdijk, willen provinciale staten ook een zogenoemde ADC-toets uitvoeren. Met deze toets zullen zij dan moeten moet aantonen dat voor het Logistiek Park Moerdijk geen alternatieven (A) zijn die minder schadelijk zijn voor de natuur, er dwingende redenen (D) van ‘openbaar belang’ zijn die maken dat het park er moet komen, en dat de aantasting van de natuur wordt gecompenseerd (C).


Volledige tekst uitspraak

Lees hier de uitspraak met zaaknummer 201606653/1.