Samenvatting advies wetsvoorstel Wet op het voortgezet onderwijs (WVO 20xx)

Gepubliceerd op 7 oktober 2019

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wet op het voortgezet onderwijs (WVO 20xx)'. Het wetsvoorstel is op 7 oktober 2019 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Technische aanpassingen

Het wetsvoorstel verandert de vormgeving van de Wet op het voortgezet onderwijs. Verder wordt de Wet op het voortgezet onderwijs van de BES-eilanden opgenomen in de WVO 20xx. Ook wijzigt het wetsvoorstel het regelingsniveau voor een aantal onderwerpen.

Het wetsvoorstel kiest ervoor de WVO technisch te herzien en bevat geen inhoudelijke wijzigingen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vindt deze technische aanpassingen nodig omdat de huidige WVO niet toegankelijk, consistent, bruikbaar en duurzaam genoeg is.

Beoordeling gekozen aanpak

De Afdeling advisering begrijpt de keuze om de WVO technisch te herzien. De vernieuwde indeling en ordening, het moderne taalgebruik, de betere balans tussen regeling op wets- en lager niveau, de betere aansluiting op de Algemene wet bestuursrecht en de actuele artikelsgewijze toelichting zijn een belangrijke stap in de richting van een goed hanteerbare WVO.

Maar er bestaat geen garantie dat de nieuwe WVO 20xx toegankelijk, consistent, bruikbaar en duurzaam zal blijven. Ook in de toekomst zal deze wet weer veranderen. Het ligt voor de hand dat dat ook fundamentele, sectoroverstijgende inhoudelijke wijzigingen kunnen zijn, vanwege de ontwikkelingen op het terrein van voortgezet onderwijs en andere onderwijssectoren. Het risico bestaat dan ook dat de gemoderniseerde WVO opnieuw moeilijk toegankelijk zal worden met grote variatie in het detailniveau van wettelijke normen.

De Afdeling adviseert daarom om de wetgeving op dit terrein nog verdergaand te herzien, zowel inhoudelijk als sectoroverstijgend. Daarmee kan het doel van het wetsvoorstel duurzaam in de wet worden verankerd. Tegen deze achtergrond wijst de Afdeling advisering op het belang van een integrale wetgevingsagenda, die de belangrijkste onderwerpen voor de verschillende wetten bevat en een indicatie geeft van de volgorde en het tijdpad. Op die manier kan de minister van OCW regie voeren over toekomstige wijzigingen van de WVO en kan gestructureerd gewerkt worden aan duurzame wetgeving die is opgewassen tegen de eisen van de huidige tijd.

In de toelichting zou duidelijk moeten worden gemaakt hoe de doelstellingen van de WVO 20XX duurzaam verankerd worden, gelet op de gekozen (beperkte) aanpak van het wetsvoorstel. Zij adviseert daarnaast om een voorlopige agenda te maken van toekomstige wetsaanpassingen om de onderwijswetgeving bij de tijd te houden.

Inhoudelijke wijzigingen

Daarnaast wijst de Afdeling advisering erop dat het wetsvoorstel een aantal wijzigingen voorstelt die van inhoudelijke aard lijken te zijn, terwijl het de bedoeling van het wetsvoorstel is om alleen technische aanpassingen te doen. Het advies is dan ook om van die inhoudelijke wijzigingen af te zien, of in de toelichting duidelijk te maken dat het gaat om technische aanpassingen.


Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering en het nader rapport (de reactie) van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.