Samenvatting advies initiatiefwetsvoorstel erkenning Nederlandse gebarentaal

Gepubliceerd op 30 september 2019

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Laar en Dik-Faber dat de Nederlandse Gebarentaal als officiële taal erkent.

Het advies is op 27 september 2019 openbaar gemaakt.

Doel van het initiatiefwetsvoorstel

In het initiatiefwetsvoorstel wordt de Nederlandse Gebarentaal wettelijk erkend. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties krijgt tot taak om het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal in het bestuurlijk verkeer te stimuleren. Verder wordt een adviescollege opgericht, het Orgaan voor de Gebarentaal en Dovencultuur.

Alleen symbolisch of ook praktisch?

Op nut en noodzaak van die maatregelen gaat het initiatiefwetsvoorstel slechts summier in. Niet duidelijk is welke problemen het voorstel op wil lossen. De vraag is of de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal alleen symbolisch is bedoeld, of dat het ook de bedoeling is om doven praktische ondersteuning te bieden. Vooral omdat in het initiatiefwetsvoorstel de praktische gevolgen van de maatregelen grotendeels ontbreken. Als het ook de bedoeling is om praktische maatregelen te treffen, dan zou daar verder op moeten worden ingegaan en zou het initiatiefwetsvoorstel moeten worden uitgebreid, aldus de Afdeling advisering.

Alleen taal of ook cultuur?

Daarnaast is niet duidelijk of het initiatiefwetsvoorstel alleen de Nederlandse Gebarentaal erkent, of ook de Dovencultuur. Letterlijk genomen wordt alleen de taal erkend. Toch wordt ook een orgaan ingesteld dat tot taak heeft de Nederlandse Gebarentaal én de Dovencultuur te bevorderen. Het advies is om uit te leggen wat onder de Dovencultuur moet worden verstaan en waarom die cultuur ondersteuning nodig heeft. Ten slotte wordt de effectiviteit van het op te richten Orgaan voor de Gebarentaal en Dovencultuur niet aannemelijk gemaakt in het initiatiefvoorstel.


Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering en de reactie van de indieners.