Regeling toedeling zaken van de Afdeling bestuursrechtspraak 2019

Gepubliceerd op 3 mei 2019

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft een regeling vastgesteld over de interne toedeling van zaken. De regeling geeft inzicht in hoe de toedeling plaatsvindt bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij komt hiermee tegemoet aan de eis dat een rechtsprekend college inzicht moet bieden in de toedeling van zaken aan rechters. Die toedeling moet zo transparant mogelijk zijn. De regeling is officieel gepubliceerd in de Staatscourant en te raadplegen op de website van de Raad van State en geldt vanaf 3 mei 2019.

Regeling is nadere invulling van de wet

De Algemene wet bestuursrecht regelt dat de zaken die bij de Afdeling bestuursrechtspraak aanhangig worden gemaakt, worden behandeld door een enkelvoudige, meervoudige of grote kamer. Maar de wet regelt niet op welke manier de toedeling van zaken aan deze kamers – en daarmee aan individuele staatsraden – gebeurt. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak daarover zelf regels opgesteld. De regeling is een combinatie van een reglement voor de verdeling van zaken en een reglement voor de toedeling van zaken.

Register

De regeling moet worden gelezen in samenhang met het register dat ook op de website van de Raad van State is gepubliceerd. Dit register bevat informatie over de inrichting en samenstelling van de Afdeling bestuursrechtspraak. Op deze manier wordt inzicht gegeven in welke hoedanigheid staatsraden kunnen optreden en welk type zaken aan hen kan worden toebedeeld. Op de website van de Raad van State staat van alle staatsraden een korte omschrijving van hun loopbaan en van hun huidige nevenfuncties. Partijen kunnen zich zo een beeld vormen van de expertise en achtergrond van de staatsraden die hun zaak behandelen.

Meer informatie

De Regeling toedeling zaken Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2019 vervangt een eerdere, meer beknopte, regeling van verdeling van zaken uit juli 2012. Op de website van de Raad van State is de gehele regeling en het onderliggende register te raadplegen.