Uitspraak 201302168/1/A2


Volledige tekst

201302168/1/A2.
Datum uitspraak: 5 juni 2013

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de vereniging Vereniging 50+ Rotterdam, gevestigd te Rotterdam,
appellante,

en

het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Rotterdam,
verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 27 februari 2013 heeft het centraal stembureau een verzoek van de vereniging om registratie van de aanduiding ‘50+ Rotterdam’, afgewezen.

Tegen dit besluit heeft de vereniging beroep ingesteld.

Het centraal stembureau heeft een verweerschrift ingediend.

De Kiesraad heeft inlichtingen verschaft.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting uitgeroepen op 24 mei 2013. Partijen zijn niet verschenen.

Overwegingen

1. Ingevolge artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet kan een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, onderscheidenlijk provinciale staten, is geregistreerd, aan het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad schriftelijk verzoeken de aanduiding waarmee zij voor die verkiezing op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld, in te schrijven in een register dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden.

Ingevolge het vierde lid, aanhef en onder b, beschikt het centraal stembureau slechts afwijzend op het verzoek, indien de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een reeds op de voet van dit artikel of de artikelen G 1, onderscheidenlijk G 2, geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding waarvoor reeds eerder op grond van dit artikel een registratieverzoek is ontvangen, en daardoor verwarring te duchten is.

2. Het centraal stembureau heeft aan de afwijzing van het verzoek ten grondslag gelegd dat de gewenste aanduiding ‘50+ Rotterdam’ in hoofdzaak overeenstemt met de reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal geregistreerde aanduiding ‘50PLUS’ en daardoor bij kiezers verwarring als bedoeld in artikel G 3, vierde lid, aanhef en onder b, van de Kieswet kan optreden.

3. De vereniging betoogt dat het centraal stembureau ten onrechte haar verzoek om registratie heeft afgewezen. Daartoe voert zij aan dat uit de toevoeging ‘Rotterdam’ volgt dat ‘50+ Rotterdam’ een zelfstandige juridische entiteit is, die geen binding heeft met, of deel uitmaakt van een andere politieke partij en op eigen naam aan het maatschappelijk en rechtsverkeer deelneemt. Daarnaast neemt de landelijke politieke partij ‘50PLUS’ niet deel aan de verkiezingen voor gemeenteraden in Nederland in maart 2014, zodat voor de kiezer in Rotterdam geen verwarring kan ontstaan. Voorts heeft het centraal stembureau voor de verkiezing voor de leden van de raad van de gemeente Gouda eerder de partijaanduiding ‘Gouda 50+’ wel geregistreerd. Het centraal stembureau heeft onvoldoende gemotiveerd op grond waarvan de registratie van de aanduiding ‘50+ Rotterdam’ is afgewezen, terwijl de aanduiding ‘Gouda 50+’ is geregistreerd en die partij meermalen aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft deelgenomen.

3.1. Bij beantwoording van de vraag of een aanduiding in hoofdzaak met een reeds geregistreerde aanduiding overeenstemt, moet de gehele aanduiding waarvan om registratie is verzocht, in aanmerking worden genomen. Derhalve moet worden bezien of de aanduiding ‘50+ Rotterdam’ in hoofdzaak overeenstemt met de reeds geregistreerde aanduiding ‘50PLUS’.

Het centraal stembureau heeft terecht geoordeeld dat de aanduiding ‘50+ Rotterdam’ in hoofdzaak overeenstemt met de aanduiding ‘50PLUS’. In beide aanduidingen komt het kenmerkende getal ‘50’ voor. De toevoegingen ‘+’ en ‘PLUS’ hebben weliswaar onderscheidend karakter omdat zij in schrijfwijze niet overeenkomen, maar zij zijn fonetisch identiek en hebben dezelfde betekenis.

Het woord ‘Rotterdam’ is, anders dan de vereniging aanvoert, in de tenaamstelling een bestanddeel van ondergeschikte betekenis. Indien voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Rotterdam voor de vereniging de gewenste aanduiding ‘50+ Rotterdam’ wordt geregistreerd en zij vervolgens onder die aanduiding op de kandidatenlijst wordt vermeld, kan bij de kiesgerechtigden de indruk worden gewekt dat het gaat om een onderdeel van, of een partij op lokaal niveau ressorterend onder, de landelijke politieke partij ‘50PLUS’, zodat verwarring is te duchten. Dat de vereniging een zelfstandige juridische entiteit is en als zodanig onafhankelijk van andere partijen, is voor de kiezers naar objectieve maatstaven gemeten onvoldoende kenbaar.

Dat de aanduiding ‘Gouda 50+’ is ingeschreven in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Gouda, vloeit voort uit de omstandigheid dat deze aanduiding eerder is geregistreerd dan de aanduiding ‘50PLUS’. Ten tijde van het verzoek om registratie van de aanduiding ‘Gouda 50+’ bestond geen grond voor afwijzing om reden dat deze in hoofdzaak overeenstemde met een reeds geregistreerde aanduiding. Het betoog faalt.

4. Het beroep is ongegrond.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. D.A.C. Slump, voorzitter, en mr. A.W.M. Bijloos en mr. C.J. Borman, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.R. Poot, ambtenaar van staat.

w.g. Slump w.g. Poot
voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 5 juni 2013

362-705.