Conclusie staatsraad advocaat-generaal over schaarse vergunningen

Gepubliceerd op 25 mei 2016

Bestuursorganen moeten bij het verdelen van zogenoemde schaarse vergunningen potentiële gegadigden de mogelijkheid bieden om naar de beschikbare vergunningen mee te dingen. Dit vloeit voort uit het formele gelijkheidsbeginsel, het beginsel van gelijke kansen. Bestuursorganen moeten daarbij een "passende mate van openbaarheid" garanderen. Zo zal informatie over de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria voor het begin van de aanvraagperiode adequaat bekend moeten worden gemaakt. Verder is het in beginsel niet mogelijk om schaarse vergunningen voor onbepaalde tijd te verlenen.

Dit staat in de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal Widdershoven die hij vandaag (25 mei 2016) heeft uitgebracht. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State had hem in januari van dit jaar gevraagd een conclusie te nemen in een zaak over een exploitatievergunning en een zogenoemde aanwezigheidsvergunning voor een speelautomatenhal in Vlaardingen. De vergunningen zijn verleend aan Hommerson Casino. De aanvraag van een ander speelautomatenbedrijf is door het gemeentebestuur afgewezen. Volgens dit speelautomatenbedrijf is de procedure rond de vergunningverlening niet transparant verlopen en stond bij voorbaat vast dat Hommerson de vergunningen zou krijgen.

Verzoek aan staatsraad advocaat-generaal

De voorzitter heeft staatsraad advocaat-generaal Widdershoven gevraagd te onderzoeken of er een rechtsnorm is op grond waarvan het bestuur bij het verdelen van schaarse vergunningen gegadigden gelegenheid moet bieden om mee te dingen naar de beschikbare vergunningen. Als dat het geval is, wil de voorzitter weten hoe het bestuur gegadigden daarvan op de hoogte moet stellen, welke procedure het moet volgen, hoe het bestuur rekening moet houden met de verschillende aanvragen en wanneer en hoe het bestuur informatie daarover moet verstrekken.

Inhoud van conclusie

Het bestuur moet volgens de staatsraad advocaat-generaal bij het verdelen van schaarse vergunningen rekening houden met het formele gelijkheidsbeginsel, dat wil zeggen het beginsel van gelijke kansen. Hoewel dit beginsel geen enkele verdelingsprocedure uitsluit, ook niet de verdeling op volgorde van binnenkomst, moet het bestuur wel een "passende mate van openbaarheid" garanderen om gelijke kansen te creëren. Zo moet informatie over de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria voor het begin van de aanvraagperiode adequaat bekend worden gemaakt. Ook moeten de criteria duidelijk, precies en ondubbelzinnig zijn geformuleerd. Bij de vergunningverlening zullen de criteria op dezelfde manier moeten worden toegepast op alle aanvragen. Het is niet meer mogelijk om op een andere verdelingsprocedure over te stappen. Verder kunnen schaarse vergunningen in principe niet voor onbepaalde tijd worden verleend.

Verdere verloop van de procedure

De conclusie van de staatsraad advocaat-generaal wordt toegezonden aan de partijen die bij deze juridische procedure zijn betrokken. Zij krijgen de mogelijkheid om hierop te reageren. Hierna zal een grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak binnen enkele maanden uitspraak doen in deze zaken. Deze grote kamer bestaat uit vijf staatsraden, van wie één ook waarnemend president is van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De conclusie van de staatsraad advocaat-generaal geeft voorlichting aan de Afdeling bestuursrechtspraak, maar bindt haar niet.

Lees hier de conclusie met zaaknummer 201406676/2 van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven.