Op 18 november uitspraak over gaswinning in Groningen

Gepubliceerd op 12 november 2015

Op 18 november 2015 om 10.15 uur maakt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de uitspraak openbaar over de instemmingsbesluiten van de minister van Economische Zaken voor de gaswinning uit het Groningenveld.

Openbaarmakingszitting

De uitspraak zal openbaar worden gemaakt op een speciale openbaarmakingszitting. Tijdens die zitting zal de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, mr. J.E.M. Polak, de beslissing voorlezen en enkele overwegingen die tot deze beslissing hebben geleid. Hij zal niet de gehele uitspraak voorlezen. Deze openbaarmakingszitting zal naar verwachting maximaal tien minuten duren. Na afloop van deze zitting krijgen alle aanwezigen de volledige uitspraak op papier.

Uitspraak om 10.30 uur ook 'online'

Om snel de uitspraak te weten te komen, is het niet noodzakelijk om bij de openbaarmakingszitting aanwezig te zijn. Direct aansluitend aan de openbaarmakingszitting om 10.30 uur wordt de volledige tekst van de uitspraak op de website van de Raad van State gepubliceerd. Ook wordt een persbericht uitgebracht dat eveneens om 10.30 uur te lezen is op de website. Het persbericht zal ook in het Engels beschikbaar zijn.

Voorzieningen publiek

De openbaarmakingszitting zal plaatsvinden in rechtszaal 1 in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk 22 in Den Haag. In deze rechtszaal zijn ongeveer 50 plaatsen voor belangstellenden beschikbaar. Het is niet mogelijk om plaatsen te reserveren.

Voorzieningen pers

Audiovisuele media
In principe geldt er geen toelatingsregeling voor het maken van beeld- en geluidsopnamen. Bij zeer grote belangstelling kan de Raad van State echter alsnog een beperkte toelatingsregeling instellen. Rechtstreekse uitzending is toegestaan.
 
Fotografen
Ook voor fotografen geldt geen toelatingsregeling. Zij kunnen tijdens de openbaarmakingszitting foto's maken van de voorzitter, de griffier en eventueel aanwezige partijen in deze zaak. In de publieksruimte buiten de rechtszaal is het ook toegestaan foto's te maken.
 
Schrijvende pers
De schrijvende pers mag ook bij de openbaarmakingszitting aanwezig zijn. Voor de schrijvende pers worden, in tegenstelling tot bij de rechtszitting, geen stoelen in de rechtszaal gereserveerd.

Persstaatsraad
Van 10.30 uur tot 12.30 uur is een persstaatsraad van de Raad van State beschikbaar die op beeld of voor de radio een toelichting op de uitspraak kan geven. De persvoorlichters van de Raad van State zijn bij de openbaarmakingszitting aanwezig om een en ander in goede banen te leiden en de pers van informatie te voorzien.

Aanmelden pers openbaarmakingszitting
Geïnteresseerde pers wordt verzocht zich uiterlijk maandag 16 november 12.00 uur aan te melden via [email protected] onder vermelding van naam, functie en (type) medium.

Vragen? Neem contact op met de persvoorlichters.


Final judgment on gas extraction in Groningen on November 18th

On Wednesday, November 18th at 10:15 am the Administrative Jurisdiction Division of the Council of State will issue its final judgment on the decisions of the Minister of Economic Affairs' to approve NAM's extraction of gas from the Groningen gas field.

Special session

The judgment will be made public at a special session. The chairman of the Administrative Jurisdiction Division, mr. J.E.M. Polak, will read its decision and some considerations that have led to this decision. He will not read out the entire judgment. This special session is expected to last up to ten minutes. At the end of this session, all attendees receive the full written judgment on paper.

Judgment 10:30 am also 'online'

It is not necessary to be present at the special session. Immediately following the session, the full text of the judgment will be published on the website of the Council of State. A press release in English will be available as well.

Public facilities

The special session will take place in courtroom 1 in the building of the Council of State on Kneuterdijk 22 in The Hague. There are approximately 50 seats available for those interested. It is not possible to reserve seats.

Services for the press

Audiovisual media
Video and audio recordings will be allowed. The Council of State may however limit the admission to the special session in case of an unexpected high number of attendees . Direct broadcast will be permitted.

Photographers
Press photographers will be allowed to take pictures during the special session and in the public area outside the courtroom.

Written press
Journalists are welcome at the special session. There will be no seats reserved for them, unlike during the public hearing of the case.

Press judge
From 10:30 am to 12:30 pm a press judge will be available to answer questions. The press officers of the Council of State will also be present at the special session and can provide information on the judgment.

Sign up for attendance press
Journalists interested in attending the special session are asked to sign up before Monday, November 16th 12:00 by sending a message to [email protected] stating their name, function and (type of) medium.

Questions? Please contact the press officers.