Hoogwatergeul Reevediep voorlopig niet aangelegd

Gepubliceerd op 11 februari 2015

De staatssecretaris van Economische Zaken, het provinciebestuur van Flevoland en de gemeenteraad van Kampen krijgen twaalf weken de tijd om de natuurvergunningen en het bestemmingsplan 'IJsseldelta-Zuid' voor de aanleg van hoogwatergeul Reevediep aan te passen. In afwachting daarvan heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het bestemmingsplan voor zover dat de aanleg van de hoogwatergeul mogelijk maakt geschorst, totdat zij een einduitspraak doet. Dit betekent dat de hoogwatergeul voorlopig niet kan worden aangelegd. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag (11 februari 2015). Het bestemmingsplan is bovendien vernietigd voor zover het de bouw van het nieuwe dorp Reeve mogelijk maakte. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Projectplan

In december 2013 stelde de minister van Infrastructuur en Milieu het 'Projectplan Waterwet Inrichting IJsseldelta-Zuid (Reevediep)' vast. Ter uitvoering van dit gecoördineerde project tussen het Rijk, provincies en gemeenten zijn diverse besluiten genomen. Eén daarvan is het bestemmingsplan 'IJsseldelta Zuid' van de gemeente Kampen. Dit bestemmingsplan maakt de aanleg mogelijk van hoogwatergeul het Reevediep ten zuiden van Kampen. Deze geul verbindt de IJssel met het IJsselmeer en voert bij hoogwater extra water af. Het bestemmingsplan van de gemeente Kampen maakt verder de bouw mogelijk van het dorp Reeve met 1.300 woningen en 1.100 ligplaatsen voor boten.

Hoogwatergeul

Vaststaat dat de aanleg van de hoogwatergeul de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied 'Veluwerandmeren' aantast, doordat het leef- en broedgebied van de beschermde vogelsoorten grote karekiet en roerdomp verdwijnt. De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de aanleg van de hoogwatergeul alleen kan doorgaan als wordt aangetoond dat daarvoor een dwingende reden van groot openbaar belang bestaat en daarvoor geen alternatieven zijn. Bovendien moet de schade aan de natuur worden gecompenseerd. Dit deel van de uitspraak is een tussenuitspraak. De staatssecretaris en het provinciebestuur hebben twaalf weken de tijd om deze zogenoemde ADC-toets uit te voeren. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak een definitieve uitspraak doen over het bestemmingsplan en de natuurvergunningen voor de hoogwatergeul. Tot die tijd is het bestemmingsplan op dit punt geschorst.

Dorp Reeve

De Afdeling bestuursrechtspraak is verder van oordeel dat de gemeenteraad van Kampen niet inzichtelijk heeft gemaakt dat er een "actuele regionale behoefte" bestaat aan 1.300 woningen in het dorp Reeve. Dit kan alleen op basis van objectieve gegevens over de ontwikkeling van de woningbouwbehoefte en die gegevens ontbreken op dit moment, aldus de hoogste algemene bestuursrechter. Op dit punt heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een einduitspraak gedaan en het bestemmingsplan vernietigd voor zover dat de mogelijkheid tot woningbouw betreft en de aanleg mogelijk maakte van de ligplaatsen in het dorp Reeve en de jachthaven ten westen daarvan.

Lees hier de uitspraak met zaaknummer 201401736/1.