Beroep niet-ontvankelijk vanwege misbruik van recht

Gepubliceerd op 19 november 2014

Een beroepschrift kan niet-ontvankelijk worden verklaard als misbruik wordt gemaakt van recht in een procedure op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (19 november 2014). Daarmee bevestigt zij een eerdere uitspraak van de rechtbank in Rotterdam van december 2013. De zaak gaat over een vrouw uit Rotterdam die de minister van Veiligheid en Justitie op grond van de Wob had gevraagd om stukken over een verkeersboete openbaar te maken.

Misbruik van recht

Voor het niet inhoudelijk behandelen van een beroepschrift vanwege misbruik van recht zijn "zwaarwichtige gronden" vereist, omdat daarmee in feite de toegang tot de rechter wordt ontzegd. Zwaarwichtige gronden zijn aan de orde als "rechten of bevoegdheden zodanig evident zijn aangewend zonder redelijk doel of voor een ander doel dan waartoe zij gegeven zijn, dat daarmee blijk wordt gegeven van kwade trouw", aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Procesgedrag

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat voor het procesgedrag van de gemachtigde van de vrouw in deze zaak geen andere plausibele verklaring kan worden gevonden dan het oogmerk om dwangsommen en proceskostenvergoedingen te incasseren. Daarbij is van belang dat de gemachtigde wist dat zij geen Wob-verzoek hoefde te doen om de stukken over de verkeersboete te krijgen. Ook door de manier van corresponderen van de gemachtigde werd het voor de minister moeilijker gemaakt om op tijd te beslissen, waardoor hij het risico liep een dwangsom en een proceskostenvergoeding aan de vrouw te moeten betalen. Zo is correspondentie naar verkeerde adressen gestuurd en is meerdere malen om dezelfde stukken gevraagd. Ook zijn Wob-verzoeken opgenomen in brieven die op het eerste gezicht een ander onderwerp hadden. Hiermee hebben de vrouw en haar gemachtigde te kwader trouw gehandeld en misbruik gemaakt van de wettelijke bevoegdheid om te procederen, aldus de hoogste bestuursrechter. De rechtbank heeft dan ook terecht het beroepschrift van de vrouw niet-ontvankelijk verklaard.

Volledige tekst uitspraak

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201311752/1. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag nog twee andere uitspraken openbaar gemaakt die gaan over informatieverzoeken over opgelegde verkeersboetes. Die uitspraken met zaaknummers 201400889/1 en 201400648/1 zijn ook te vinden op de website.