Voorstel van wet met memorie van toelichting tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering teneinde een wettelijke grondslag te scheppen voor het bij algemene maatregel van bestuur stellen van nadere regels omtrent enkele werkzaamheden in het kader van de tenuitvoerlegging.


Volledige tekst

Voorstel van wet met memorie van toelichting tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering teneinde een wettelijke grondslag te scheppen voor het bij algemene maatregel van bestuur stellen van nadere regels omtrent enkele werkzaamheden in het kader van de tenuitvoerlegging.

Bij Kabinetsmissive van 19 juli 2000, no. 00.004320, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Justitie, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet met memorie van toelichting tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering teneinde een wettelijke grondslag te scheppen voor het bij algemene maatregel van bestuur stellen van nadere regels omtrent enkele werkzaamheden in het kader van de tenuitvoerlegging.

Het wetsvoorstel is een directe reactie op het advies van de Raad van State van 21 oktober 1999 inzake de wijziging van het Transactiebesluit 1994 in verband met de centrale inning van transactiegelden.(zie noot 1) In dit advies wees de Raad erop dat artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht (WvS) geen grondslag biedt voor het bij algemene maatregel van bestuur geven van regels met betrekking tot de inning van transactiebedragen krachtens dat artikel. Het wetsvoorstel strekt ertoe die grondslag alsnog te bieden. Ook wordt voorgesteld een grondslag te creëren voor het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur geven van voorschriften omtrent het geven van een last tot tenuitvoerlegging van een bevel tot vrijheidsbeneming (artikel 564 van het Wetboek van Strafvordering (WvSv)).
De Raad heeft over het wetsvoorstel de volgende opmerkingen.

1. Op grond van het voorgestelde artikel 74, vijfde lid, WvS,(zie noot 2) worden voorschriften gegeven omtrent de nakoming van de voorwaarde, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, van dat artikel (betaling van een geldsom) en kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de nakoming van de overige in het tweede lid bedoelde voorwaarden. De Raad wijst erop dat ook bij het voldoen aan de in de onderdelen c, d en e van artikel 74, tweede lid, WvS, genoemde transactie-voorwaarden sprake kan zijn van het voldoen van een geldbedrag. Onduidelijk is waarom in het voorgestelde vijfde lid onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende transactievoorwaarden waarbij het voldoen van een geldbedrag aan de orde kan zijn. In dit verband merkt de Raad op dat in artikel 15a, eerste lid, van het Transactiebesluit 1994 in heel algemene zin wordt gesproken van "taken met betrekking tot de inning van de gelden, voortvloeiend uit het gebruik van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht".
De Raad adviseert hierop in de memorie van toelichting in te gaan.

2. Onderdeel B van artikel II betreft een wijziging van artikel 572 WvSv, dat betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van geldboete-vonnissen en schadevergoedingsmaatregelen. Blijkens de toelichting wordt beoogd de terminologie van het tweede lid van die bepaling aan te passen aan de terminologie van het voorgestelde artikel 74, vijfde lid, WvS. Gelet hierop ligt het voor de hand ook te bepalen dat voorschriften worden gegeven omtrent de termijn waarbinnen de betaling van de geldboeten en de maatregelen moet zijn geschied.
De Raad adviseert het voorgestelde artikel 572 WvSv aldus aan te vullen.

De Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.

De Vice-President van de Raad van StateNader rapport (reactie op het advies) van 14 december 2000


1. Aan dit advies van de Raad is gevolg gegeven door aanvulling van de laatste alinea van de artikelsgewijze toelichting bij Artikel I, onderdeel A. Met de mogelijkheid uitvoeringsvoorschriften te geven bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden volstaan, omdat het CJIB thans feitelijk niet is betrokken bij de nakoming van andere transactievoorwaarden dan die van artikel 74, tweede lid, onderdeel a, Sr. Deze andere transactievoorwaarden komen in de praktijk ook niet zo vaak voor, dat een verplichte nadere regeling van de nakoming daarvan, is aangewezen.

2. Aan het advies van de Raad is gevolg gegeven.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om enkele technische aanpassingen aan te brengen met betrekking tot de kosten van het verhaal, waaronder de invorderingskosten zijn begrepen. Dit is in het algemene deel van de memorie toegelicht, alsmede in de artikelsgewijze toelichting bij de artikelen II en III. Voorts is in het opschrift en de considerans bij het voorstel van wet, alsmede op enkele plaatsen in de memorie van toelichting, een kleine aanpassing aangebracht: «bij algemene maatregel van bestuur» is vervangen door «bij of krachtens algemene maatregel van bestuur». Deze aanpassing is in overeenstemming met de inhoud van het voorstel van wet en met de verdere inhoud van de memorie van toelichting.

Ik moge u verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Justitie(1) No.W03.99.0487/I, gepubliceerd in bijvoegsel Stcrt. van 14 maart 2000, nr.52.
(2) Artikel I, onderdeel A, van het wetsvoorstel.