Voorstel van wet tot vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Gemeentefonds voor het jaar 2001.


Volledige tekst

Voorstel van wet tot vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Gemeentefonds voor het jaar 2001.

Dit advies is een zogenoemd advies conform.

Dit betekent dat de tekst van het advies "zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat". Openbaarmaking van een advies conform blijft achterwege (artikel 25a, vierde lid, van de Wet op de Raad van State). De tekst van het advies wordt dus nergens gepubliceerd, niet in het Bijvoegsel van de Staatscourant en niet in de Kamerstukken.


Nader rapport (reactie op het advies) van 19 september 2000

Blijkens het advies van 13 september 2000, nr. W04.00.0362/I: Gemeentefonds, kan de Raad van State zich verenigen met het daarin voorgedragen voorstel van wet inzake de begroting 2001 (z.g. blanco adviezen).

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in een aantal wetsvoorstel(len) enige wijzigingen aan te brengen.
Deze wijzigingen zijn in de bijlage vermeld en toegelicht. De memorie van toelichting bij het desbetreffende wetsvoorstel zijn, voor zover noodzakelijk, met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Ten behoeve van de Raad van State doe ik Uwe Majesteit een afschrift toekomen van dit nader rapport en van de daarbij behorende bijlage.

Overeenkomstig de door U verleende machtiging van 6 maart 1992, nr. 92.002038 zal de ondergetekende de begrotingsstukken voor het jaar 2001 heden bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal indienen.

De Minister van Financiën


Bijlage bij het Nader Rapport inzake de begroting 2001

Blijkens het bijgaande advies kan de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde begroting.

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in bovenvermelde begroting een aantal wijzigingen/aanpassingen aan te brengen. Het totaal van de uitgaven/ontvangsten komt daarmee op f 25 666 591 (in NLG 1000). In de ontwerpbegroting gemeentefonds die aan de Raad van State is voorgelegd, was een bedrag van f 25 688 691 (in NLG 1000) opgenomen.

De wijzigingen/aanpassingen betreffen:
• Accresstanden. De memorie van toelichting is aangepast voor wat betreft de indicatieve accressen 2000–2005. De nu opgenomen indicatieve accressen zijn gebaseerd op de meest recente inzichten over de ontwikkeling van de rijksuitgaven in deze periode op basis van de Miljoenennota 2001. Hierbij wordt opgemerkt dat het gaat om een tussenstand, en niet om een bijstellingsmoment van de accrespercentages. Op basis van de ontwikkelingen bij de Voorjaarsnota 2001 wordt het accres opnieuw aangepast.
• Fonds Werk en Inkomen. De raming voor de uitname van het 10% gemeentelijk aandeel in de bijstandsuitkeringen in verband met de instelling van het Fonds Werk en Inkomen is geactualiseerd aan de hand van laatste inzichten in de bijstandsaantallen. Dit resulteert in een uitname van f 879,1 miljoen ten opzichte van de f 857,0 miljoen waarvan werd gesproken in de versie van de ontwerp-begroting gemeentefonds die aan de Raad van State is voorgelegd.
• Ministerraadbesluitvorming heeft ertoe geleid dat de aanduiding Monitor Lokale lasten is veranderd in Monitor Inkomsten uit Lokale heffingen. Deze wijziging is samen met de inhoudelijke wijzigingen in de Monitor die van deze besluitvorming het gevolg waren, verwerkt in de tekst van de ontwerp-begroting gemeentefonds 2001.

De memorie van toelichting is met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Staatssecretaris van Financiën,

De Minister van Financiën