Afdeling bestuursrechtspraak vraagt conclusie over delegatie bij bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Gepubliceerd op 6 december 2021

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Tonny Nijmeijer over delegatie bij een zogeheten bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Het gaat om de vraag of de manier waarop de gemeenteraad van Boekel de bevoegdheid om zo’n bestemmingsplan te herzien heeft gedelegeerd (overgedragen) aan het college van burgemeester en wethouders, rechtmatig is of niet.

Achtergrond van de concrete zaak

In 2018 stelde de gemeenteraad van Boekel een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte vast voor het buitengebied van de gemeente. Met zo’n bestemmingsplan mag een gemeente alvast experimenteren met de mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet die volgens de huidige stand van zaken in juli 2022 in werking zal treden. De gemeenteraad van Boekel nam ook een delegatiebesluit. Hierbij draagt de gemeenteraad de bevoegdheid om het bestemmingsplan te herzien, over aan het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders stelde daarna de zogenoemde Veegplannen 5 en 7 vast. Daarmee is het bestemmingsplan voor het buitengebied van Boekel herzien. Deze plannen maken onder meer een ruiterhotel mogelijk aan de Rietven in Boekel. Omwonenden zijn daartegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Hun bezwaren hebben de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak aanleiding gegeven om staatsraad advocaat-generaal Nijmeijer een conclusie te vragen.

Verzoek aan de staatsraad advocaat-generaal

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vraagt hem ten eerste in te gaan op het delegatiebesluit en ten tweede op de verhouding tussen het bestemmingsplan en de veegplannen.

Delegatiebesluit

In het delegatiebesluit staan de voorwaarden waaronder het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan mag herzien. Daarbij heeft de gemeenteraad ook inhoudelijke eisen gesteld, bijvoorbeeld de eis dat de ontwikkeling waarvoor het bestemmingsplan wordt herzien, voldoet aan het beleid van de gemeente. Zulke inhoudelijke eisen komen normaal gesproken pas bij de inhoudelijke beoordeling van het plan zelf aan de orde en niet al bij de beoordeling van de vraag of het college van burgemeester en wethouders überhaupt een besluit mocht nemen om het bestemmingsplan wel of niet te herzien. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de staatsraad advocaat-generaal vragen gesteld over de toelaatbaarheid van deze vorm van delegatie.

Verhouding bestemmingsplan verbrede reikwijdte en veegplannen

In Veegplan 5 maakt het college van burgemeester en wethouders in totaal zeven nieuwe ontwikkelingen mogelijk in het buitengebied, waaronder een ruiterhotel. Maar dit veegplan bevat ook regels die voor het hele buitengebied gelden. Die regels komen voor een groot deel overeen met de regels die al in het bestemmingsplan stonden. De Afdeling bestuursrechtspraak vraagt aan de staatsraad advocaat-generaal in hoeverre die al eerder vastgestelde regels bij de beoordeling van de veegplannen alsnog aan de orde kunnen komen.

Wat is een conclusie en wat is het nut ervan?

Een conclusie is een juridisch advies aan de Afdeling bestuursrechtspraak en draagt bij aan de rechtsontwikkeling. Een staatsraad advocaat-generaal kan in een conclusie een rechtsvraag in een bredere maatschappelijke, juridische en internationale context plaatsen, de stand van de rechtspraak evalueren en aanbevelingen doen om bestaande rechtspraak te nuanceren of bij te stellen. De mogelijkheid voor de bestuursrechter om een conclusie te vragen bestaat sinds 2013 en wordt door de Afdeling bestuursrechtspraak sindsdien regelmatig gebruikt.

Verdere verloop van de procedure

De zaak met zaaknummer 202100119/1 wordt op vrijdag 4 maart 2022 op zitting behandeld. Na de zitting heeft de staatsraad advocaat-generaal zes weken de tijd om een conclusie te nemen. Partijen krijgen vervolgens de gelegenheid om daarop schriftelijk te reageren. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doen in deze zaak.