Voorstel van wet houdende Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 13 juli 2021, no.2021001398, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister voor Rechtsbescherming, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen bij het voorstel.

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De Afdeling adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State


Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no.W16.21.0203/II

- In de toelichting de transponeringstabel uitsplitsen naar de leden van de artikelen van de verordening en de richtlijn.


Nader rapport (reactie op het advies) van 16 september 2021

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Aan de redactionele opmerking van de Afdeling om in de toelichting de transponeringstabel uit te splitsen naar de leden van de artikelen van de verordening en de richtlijn is geen gevolg gegeven. Het uitsplitsen naar de leden van de artikelen zou een aanzienlijk langere transponeringstabel opleveren, terwijl voor nagenoeg alle leden van ieder artikel van de verordening en de richtlijn naar dezelfde bepaling in de implementatieregeling kan worden verwezen of met dezelfde toelichting kan worden volstaan. Het uitsplitsen naar artikelleden komt in dit geval de overzichtelijkheid niet ten goede.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde voorstel van wet en de memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister voor Rechtsbescherming