Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op de accijns en enkele andere wetten.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 18 juni 2021, no.2021001184, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op de accijns en enkele andere wetten in verband met implementatie van de horizontale accijnsrichtlijn (EU) 2020/262, richtlijn alcoholaccijns (EU) 2020/1151 en richtlijn btw en accijns bij defensie-inspanningen (EU) 2019/2235 (Wet implementatie richtlijnen accijns 2022), met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen bij het voorstel.

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De Afdeling adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State

Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no.W06.21.0159/III

- De wettekst van en de toelichting op artikel I, onderdeel M, met elkaar in overeenstemming brengen waar het gaat om artikel 7, achtste en negende lid, van de Wet op de accijns.
- In artikel I, onderdeel OO, vijfde lid "Onder vernummering van onderdeel j tot onderdeel k, worden" vervangen door "In het eerste lid worden onder verlettering van onderdeel j tot k".
- In het in artikel I, onderdeel ZZ, opgenomen artikel 72a, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de accijns "van de Richtlijn (EU) 2020/1151 van de Raad van 29 juli 2020 tot wijziging van Richtlijn 92/83/EEG betreffende" vervangen door "van de Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende".
- In het in artikel I, onderdeel OOO opgenomen artikel 102b van de Wet op de accijns "tot 31 december 2023" vervangen door "tot en met 31 december 2023". Voorts "31 december 2021" vervangen door "12 februari 2023", tenzij wordt gemotiveerd waarom het noodzakelijk is om aan te sluiten bij 31 december 2021.
- Artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van de Wet belastingen op milieugrondslag en de artikelen 9.7.1.1 en 9.8.1.1 van de Wet milieubeheer aanpassen aan de in artikel I, onderdeel B, voorgestelde wijziging van artikel 1a van de Wet op de accijns.
- Toelichten waarom de begrippen ‘elektronisch administratief document’, ‘motorrijtuig’ en ‘weg’ niet terugkomen in het in artikel I, onderdeel B, opgenomen gewijzigde artikel 1a van de Wet op de accijns.
- In de artikelsgewijze toelichting aandacht besteden aan de wijzigingen in alle leden van artikel I, onderdelen B, D, G, MM, NN en SS en daarbij expliciet maken hoe de verschillende wijzigingen zich verhouden tot de individuele artikelen uit de te implementeren Horizontale accijnsrichtlijn 2020. (zie noot 1)
- Toelichten waarom in artikel I, onderdeel D, negende lid, en onderdeel I, vierde lid, de tekst "tenzij er een vermoeden van fraude of een onregelmatigheid is" wordt voorgesteld en niet meer precies wordt aangesloten bij de richtlijntekst "tenzij een lidstaat een gegronde reden heeft om te vermoeden dat er sprake is van fraude of een onregelmatigheid".
- Toelichten of is voldaan aan de voorwaarde uit de tweede volzin van artikel 1, onder 1, van de Herziene alcoholaccijnsrichtlijn (zie noot 2) waardoor implementatie per 1 januari 2022 niet noodzakelijk is. Daarmee samenhangend, in tabel 2 van de transponeringstabellen bij artikel 1, onderdeel 1, verduidelijken of sprake is van implementatie in artikel 7 van de Wet op de accijns door toepassing van de mogelijkheid van de tweede volzin van artikel 1, onderdeel 1 of dat onderdeel 1 in het geheel niet wordt geïmplementeerd, maar wordt teruggevallen op de bestaande kan-bepaling in artikel 3 van de Richtlijn 92/83/EEG.
- Waar in de transponeringstabellen "Implementatie door bestaande regelgeving" wordt gebruikt en bij de kolom bijzonderheden een artikel of artikellid wordt genoemd dat door het onderhavige wetsvoorstel wijzigt, toelichten hoe die wijziging zich verhoudt tot de implementatie. Zie bijvoorbeeld artikel 3, eerste tot en met zevende lid, van tabel 1 van de transponeringstabellen.
- Waar in de transponeringstabellen "Implementatie door bestaande regelgeving" wordt gebruikt en bij de kolom bijzonderheden wordt opgenomen uit welk artikel dit reeds volgt, zo concreet mogelijk aangeven uit welk artikellid of welke artikelleden en, zo nodig, uit welke bepaling in de lagere regelgeving, dat volgt. Zie bijvoorbeeld de op acht plaatsen onder de kolom bijzonderheden opgenomen tekst: "Volgt reeds uit artikelen 2a en 2b WA en de daarop gebaseerde lagere regelgeving".
- Waar in de transponeringstabellen in de kolom bijzonderheden voor een toelichting op een aanpassing wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting zorgen dat in de artikelsgewijze toelichting expliciet op die aanpassing in relatie tot de implementatie wordt ingegaan. Zie bijvoorbeeld de tekst in de kolom bijzonderheden "Voor een toelichting op de aanpassing van artikel 50k, tweede lid, WA wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting", terwijl artikel 50k in de artikelsgewijze toelichting niet wordt genoemd. Een ander voorbeeld is: "Voor een toelichting op de aanpassing van artikel 50f, zesde lid, WA wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting", terwijl in de artikelsgewijze toelichting artikel 50f, zesde lid, niet wordt genoemd.
- In tabel 1 van de transponeringstabellen de artikelen 18, derde lid, 35, vierde lid, en 58 van de Horizontale accijnsrichtlijn 2020 opnemen.
- Uit tabel 1 van de transponeringstabellen het tweede artikel 16, tweede tot en met vijfde lid, van Horizontale accijnsrichtlijn 2020 verwijderen.
- In tabel 1 van de transponeringstabellen bij artikel 1, onderdeel 15, "artikel 64" telkens vervangen door "artikel 64a".
- In tabel 1 van de transponeringstabellen "Artikel 17, eerste, tweede lid, vierde en vijfde lid" vervangen door "Artikel 17, eerste, derde, vierde en vijfde lid". Voorts "Artikel 17, derde lid" vervangen door "Artikel 17, tweede lid".
- In tabel 1 van de transponeringstabellen bij artikel 30 "Implementatie door bestaande regelgeving" vervangen door "Behoeft geen implementatie o.g.v. artikel 55 van de Implementatierichtlijn".
- In tabel 1 van de transponeringstabellen "Artikel 35, derde t/m vijfde lid" vervangen door "Artikel 35, derde en vijfde lid".
- In tabel 1 van de transponeringstabellen bij artikel 35, achtste lid, "nee" vervangen door "ja".

Nader rapport (reactie op het advies) van 23 september 2021

Het voorstel van wet geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

De redactionele kanttekeningen van de Afdeling zijn verwerkt.

Van de gelegenheid is gebruikgemaakt om een aantal redactionele en technische wijzigingen in het wetsvoorstel en de daarbij behorende toelichting aan te brengen. Een tweetal wijzigingen behoeft nadere toelichting.

- Het voorgestelde accijnstarief voor bier, opgenomen in artikel 7 van de Wet op de accijns, is iets aangepast. Het accijnstarief in het voorstel volgt uit de aanpassing van de heffingsgrondslag van de bieraccijns van graden Plato naar volumepercent alcohol. Op basis van een aangepaste aanname is het voorgestelde tarief iets naar beneden bijgesteld.
-In artikel 102b van de Wet op de accijns dat een overgangsbepaling betreft, is de datum van 31 december 2021 aangepast naar 12 februari 2023, zodat belanghebbenden tot 31 december 2023 gebruik kunnen maken van de wettelijke bepalingen zoals deze luiden op 12 februari 2023.

Ik verzoek U het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden

Voetnoten

(1) Richtlijn (EU) 2020/262 van de Raad van 19 december 2019 houdende een algemene regeling inzake accijns (PbEU 2020, L 58).
(2)  Richtlijn (EU) 2020/1151 van de Raad van 29 juli 2020 tot wijziging van Richtlijn 92/83/EEG betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (PbEU 2020, L 256).