Samenvatting advies wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Gepubliceerd op 3 mei 2021

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Het wetsvoorstel is op 3 mei 2021 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Inhoud voorstel

Het voorstel regelt dat zorgverleners kunnen worden verplicht om bepaalde gegevens (ten minste) elektronisch uit te wisselen, zolang daarvoor een grondslag bestaat (zoals toestemming van de patiënt). Ook kunnen eisen worden gesteld aan de taal die bij de gegevensuitwisseling wordt gebruikt, zodat zorgverleners elkaar meteen kunnen begrijpen. Ten slotte kunnen eisen worden gesteld aan de techniek waarmee gegevens worden uitgewisseld, zodat de gegevensuitwisseling niet wordt bemoeilijkt doordat zorgaanbieders verschillende informatiesystemen gebruiken. Het wetsvoorstel regelt niet dat zorgverleners meer of andere gegevens mogen uitwisselen, dan nu al gebeurt.

De minister zal bepalen welke gegevensuitwisselingen in het zorgveld het belangrijkste zijn om elektronisch uit te kunnen wisselen. Deze ‘prioritaire gegevensuitwisselingen’ worden op de zogenoemde meerjarenagenda van de minister geplaatst. Het is de bedoeling dat zorgaanbieders en makers van ICT-systemen vooral zelf aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat het mogelijk wordt om deze gegevens elektronisch uit te kunnen wisselen. Daarvoor moeten ze samen overleggen wat daarvoor nodig is. De kosten die eventueel worden gemaakt voor het aanpassen van de ICT-systemen, moeten zorgaanbieders zelf betalen.

Gevolgen voor de patiënten

De Afdeling advisering vindt het nodig dat de toelichting op het voorstel nadrukkelijker beschrijft wat de gevolgen zijn van het wetsvoorstel voor een patiënt en hoe de patiënt daarover wordt geïnformeerd. Doordat het makkelijker wordt om gegevens elektronisch uit te wisselen, zullen meer en vaker gegevens worden uitgewisseld tussen zorgverleners dan op dit moment het geval is. Voor patiënten is het belangrijk om op een eenvoudige manier te kunnen weten hoe gegevens worden uitgewisseld en welke gegevens dat zijn. Ook is het belangrijk dat ze goed weten bij wie ze terecht kunnen om hun gegevens te kunnen controleren en fouten te kunnen herstellen.

Effect van het voorstel

De bedoeling van het voorstel is dat zorgverleners verplicht kunnen worden om bepaalde gegevens elektronisch uit te wisselen. Maar de minister zal elektronische gegevensuitwisseling pas verplichten als zorgverleners dat zelf ook willen (draagvlak) en elektronische uitwisseling haalbaar is. De Afdeling advisering vindt dat een risico. Het is zorgaanbieders en de makers van ICT-systemen tot nu toe nog onvoldoende gelukt om zelf de elektronische uitwisseling van gegevens te regelen. De partijen die er momenteel mee bezig zijn, hebben de minister daarom gevraagd om de regie te nemen. De vraag is of dat met dit voorstel voldoende wordt geregeld.


Lees hier de volledige tekst van het advies en het nader rapport (de reactie) van de minister daarop.