Besluit rechtspositie voorzitters regionale toetsingscommissies euthanasie.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 23 maart 2021, no. 2021000535, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende vaststelling rechtspositie regionale toetsingscommissies euthanasie, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen over het ontwerpbesluit.

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De Afdeling adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State


Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no.W13.21.0088/III

- In de toelichting ingaan op de (wijze van) bezoldiging van de plaatsvervangend coördinerend voorzitter en eventuele andere arbeidsvoorwaardelijke aanspraken in het geval hij de coördinerend voorzitter vervangt.
- In de toelichting ingaan op de redenen voor het verschil in de inschaling van de voorzitters enerzijds (in de praktijk schaal 17 of 18) en de coördinerend voorzitters anderzijds (schaal 17).
- In de toelichting verduidelijken welke instantie verantwoordelijk wordt voor de uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid wegens ziekte dan wel ingaan op de termijn waarop deze bekend wordt.
- In de toelichting bij de verwijzing naar artikel 2, eerste lid, van de Wet privatisering ABP gemotiveerd verwijzen naar het specifieke subonderdeel van die bepaling.


Nader rapport (reactie op het advies) van 13 juli 2021

De nota van toelichting bij het besluit is verbeterd overeenkomstig de redactionele bijlage.

Ik moge U, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, hierbij het ontwerp-besluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport