Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit voertuigen in verband met het doorvoeren van verbeteringen in de aanpak van tellerfraude.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 9 december 2020, no.2020002512, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Voertuigen in verband met het doorvoeren van verbeteringen in de aanpak van tellerfraude, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 23 april 2021

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in het ontwerpbesluit twee artikelen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) (redactioneel) te verbeteren.

1. Per 1 januari 2021 is er een nieuw artikel 22a in het RVV 1990 opgenomen over de maximumsnelheid voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines. De tekst van dit artikel was echter voor meerdere uitleg vatbaar en is daarom verduidelijkt.

2. Artikel 60 RVV 1990 regelt de helmplicht. Dit artikel is aangepast zodat dit artikel weer naar het juiste artikel in de al eerder gewijzigde Wegenverkeerswet 1994 verwijst en omdat de oorspronkelijke formulering tot onduidelijkheden leidde.

Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting wederom doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT