Samenvatting advies ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Gepubliceerd op 28 oktober 2020

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet. Het ontwerpbesluit is op 28 oktober 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling openbaar geworden.

Het ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit is één van de laatste onderdelen van het wetgevingstraject dat moet leiden tot de invoering van de Omgevingswet.

Rol van de verschillende bestuursorganen in de gedeelde zorg voor de fysieke leefomgeving

Nederland staat wat betreft de fysieke leefomgeving voor een aantal grote opgaven op onder meer het gebied van woningbouw, energievoorzieningen en infrastructuur. De Omgevingswet zal de betrokken bestuurslagen het instrumentarium moeten bieden om die opgaven samen op een verantwoorde manier ruimtelijk in te passen. Het advies is om in de toelichting aandacht te schenken aan de rol van de verschillende bestuursorganen daarin.

Inwerkingtreding

De Afdeling advisering maakt opmerkingen die gaan over een verantwoord moment van inwerkingtreding. Zij gaat daarbij in het bijzonder in op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de voortgang van de implementatie van het nieuwe stelsel bij bestuursorganen.

DSO

Een goed werkend DSO is van groot belang. Het advies is om de Omgevingswet pas in werking te laten treden als zeker is dat alle gemeenten op het moment van inwerkingtreding op het DSO zijn aangesloten en alle functies die  bij de minimale invulling van het DSO horen, goed werken.

Het DSO is ook een belangrijk hulpmiddel voor burgers en bedrijven om te weten te komen wat de geldende regels zijn en of initiatieven binnen die regels mogelijk zijn. Het moet daarvoor nog worden doorontwikkeld. Daarom zou inzichtelijk gemaakt moeten worden welke doorontwikkeling en uitbouw van het DSO minimaal nodig zijn om de doelstellingen van de Omgevingswet te kunnen behalen en wanneer dat zal worden gerealiseerd.

Voortgang implementatie bij betrokken overheden

Inwerkingtreding van de Omgevingswet kan pas aan de orde zijn als de betrokken overheden daar daadwerkelijk klaar voor zijn. Om te kunnen bepalen op welk moment de Omgevingswet in werking kan treden, moet inzichtelijk zijn wat de verschillende bestuursorganen daarvoor allemaal nog moeten doen en hoeveel tijd zij daarvoor nog nodig hebben. Het advies is om dat n de monitoringsrapportages inzichtelijk te maken en om pas over de inwerkingtreding van de Omgevingswet te besluiten als daarover zekerheid is.


W04.20.0033 Samenvatting Invoeringsbesluit omgevingswet

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering en het nader rapport (de reactie) van de minister.