Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit inburgering in verband met een vrijstelling voor ondernemers van het examenonderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 30 juni 2020, no.2020001311, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit inburgering in verband met een vrijstelling voor ondernemers van het examenonderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen over het ontwerpbesluit.

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De Afdeling adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State


Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no.W12.20.0217/III

- In het voorgestelde artikel 4.2, vierde lid, van het Besluit inburgering "indien" vervangen door: "voor zover" (zie aanwijzing 3.11 van de Aanwijzingen voor de regelgeving).
- In de aanhef van het ontwerpbesluit de verwijzing naar de leden vijf en zes van artikel 16 van de Wet inburgering schrappen.Nader rapport (reactie op het advies) van 31 augustus 2020

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een aantal tekstuele verbeteringen aan te brengen in het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Ik bied U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting aan en verzoek U overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid