Samenvatting advies over het vervallen van de discretionaire bevoegdheid

Gepubliceerd op 15 april 2019

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit dat het Vreemdelingenbesluit 2000 wijzigt. Daarmee wordt de algemene discretionaire bevoegdheid vervangen door twee andere grondslagen waarop een verblijfsvergunning kan worden verleend.

Met dit ontwerpbesluit komt de huidige algemene discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om (alsnog) een verblijfsvergunning te verlenen, te vervallen. Het advies van de Afdeling advisering is op 12 april 2019 openbaar gemaakt.

Inhoud van het ontwerpbesluit

Naar aanleiding van de discussie over het kinderpardon hebben de coalitiepartijen overeenstemming bereikt over enkele onderwerpen op het terrein van asiel en migratie. Om te voorkomen dat een vreemdeling tot het laatste moment hoop houdt op een verblijfsvergunning en het vertrek daarom uitstelt, hebben de coalitiepartijen afgesproken dat de huidige algemene discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om (alsnog) een verblijfsvergunning te verlenen, komt te vervallen. Het ontwerpbesluit regelt dat. Daarvoor in de plaats introduceert het ontwerpbesluit onder meer de mogelijkheid om ambtshalve een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verlenen als sprake is van een schrijnende situatie. Dit is alleen mogelijk in de eerste procedure over een verblijfsvergunning.

Advies

Het ontwerpbesluit beperkt de discretionaire bevoegdheid. Maar het is niet uitgesloten dat zich ook ná de eerste procedure over een verblijfsvergunning schrijnende situaties voordoen. Het bestuursorgaan heeft ook in dat geval een zekere beoordelingsruimte. Die heeft een bestuursorgaan namelijk altijd bij het verlenen van een verblijfsvergunning, omdat hij algemene regels toepast in individuele omstandigheden, die elk geval weer op een andere manier kenmerken. Daarnaast brengt artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht met zich dat een bestuursorgaan kan afwijken van beleidsregels als die door bijzondere omstandigheden onevenredige gevolgen hebben voor belanghebbenden. Daardoor zal het bestuursorgaan ook bij een herhaalde of nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning in uitzonderlijke gevallen rekening moeten houden met de bijzondere (schrijnende) omstandigheden van een vreemdeling. De toelichting gaat niet op deze twee punten in. Het advies is de toelichting aan te vullen.


Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering.