Wijziging van het Besluit zeevarenden handelsvaart en implementatie van het STCW-F-verdrag.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 23 juli 2018, no.2018001379, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart in verband met een modernisering van de bemanningsvoorschriften voor de zeevisvaart, met inbegrip van de uitvoering van verdragsbepalingen vanwege de ratificatie van het STCW F-verdrag, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen over het ontwerpbesluit.

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De Afdeling adviseert het besluit te nemen.

elet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, is de Afdeling van oordeel dat openbaarmaking van dit advies achterwege kan blijven.

De vice-president van de Raad van State


Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no.W17.18.0225/IV

-    In het voorgestelde artikel 2a "het vaargebied waarin het wordt ingezet" vervangen door: het vaargebied waarvoor een bemanningscertificaat is afgegeven.

-    In het voorgestelde artikel 123a "in onbeperkt vaargebied vissersvaartuigen" vervangen door: waarvoor een bemanningscertificaat is afgegeven voor onbeperkt vaargebied vissersvaartuigen.

-    In het voorgestelde artikel 123a "toereikende kennis van de Engelse taal" nader concretiseren.

-    In de nota van toelichting de administratieve lasten uitgebreider toelichten en kwantitatief uitwerken (Ar 7.5, eerste lid).

-    Bij onderdeel Q van de artikelsgewijze toelichting bij het ontwerpbesluit "28i" vervangen door: 28h.

Nader rapport (reactie op het advies) van 28 januari 2019

Het ontwerp geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. De redactionele kanttekeningen zijn verwerkt.

Van de gelegenheid is gebruikgemaakt om artikel 28g aan te passen. Na overleg met de sector is namelijk gebleken dat de in het artikel geregelde vaarbevoegdheden op grond van het kennisbewijs stuurman-werktuigkundige vissersvaartuigen SW6 niet volledig overeenkwamen met de bestaande situatie. Dit is tijdens de consultatie niet aan het licht gekomen. Met de aanpassing is dit hersteld.

Ik moge U het hierbij gevoegde gewijzigde ontwerp-besluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT