Ontwerpbesluit tot verhoging van de kinderbijslag.


Volledige tekst

Ontwerpbesluit tot verhoging van de kinderbijslag.

Bij Kabinetsmissive van 25 september 2018, no.2018001670, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot verhoging van de kinderbijslag, met nota van toelichting.

Het ontwerpbesluit strekt tot verhoging van de kinderbijslag. De in artikel 1 van dat ontwerpbesluit voorgestelde bedragen, te weten het extra bedrag aan kinderbijslag (zie noot 1) en het basiskinderbijslagbedrag, (zie noot 2) zijn niet nader ingevuld. Bij brief van 17 oktober 2018 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid duidelijkheid geboden over deze bedragen. De Afdeling heeft deze brief betrokken in haar advies over het onderhavige ontwerpbesluit.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, is de Afdeling van oordeel dat openbaarmaking van dit advies achterwege kan blijven.

De vice-president van de Raad van State


(1) Genoemd in artikel 7a, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet.
(2) Genoemd in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet.


Nader rapport (reactie op het advies) van 10 december 2018

Het ontwerp geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. De in het ontwerpbesluit niet nader ingevulde bedragen, zijn inmiddels bekend en zowel in het ontwerp van de algemene maatregel van bestuur als in de nota van toelichting opgenomen.

Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Gehele tekst ontwerpregeling met toelichting (pdf, 284 kB)