Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met de verwerking van gegevens door verzekeraars in het kader van de verzekering van het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico.


Volledige tekst

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met de verwerking van gegevens door verzekeraars in het kader van de verzekering van het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico.

Bij Kabinetsmissive van 25 oktober 2018, no.2018001900, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met de verwerking van gegevens door verzekeraars in het kader van de verzekering van het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen over het ontwerpbesluit.

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De Afdeling adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, is de Afdeling van oordeel dat openbaarmaking van dit advies achterwege kan blijven.

De vice-president van de Raad van State


Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no.W12.18.0336/III

- Artikel 5.18a, vijfde lid, Besluit SUWI schrappen. Artikel 30, vierde lid, Uitvoeringswet AVG (geheimhoudingsplicht bij verwerkingen van gegevens over gezondheid) is immers reeds van toepassing, en hoeft niet van overeenkomstige toepassing te worden verklaard.


Nader rapport (reactie op het advies) van 26 november 2018

Het ontwerp geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. De redactionele opmerking van de Afdeling advisering van de Raad van State is overgenomen.

Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Gehele tekst ontwerpregeling met toelichting (pdf, 207 kB)