Uitspraak 201701132/1/A2


Volledige tekst

201701132/1/A2.
Datum uitspraak: 10 februari 2017

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak (artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

JEZUS LEEFT,
appellante,

en

de Kiesraad, handelend als centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (hierna: het centraal stembureau),
verweerder.

Openbare zitting gehouden op 10 februari 2017 om 11:15 uur.

Tegenwoordig:
Staatsraad mr. D.A.C. Slump voorzitter
Staatsraad mr. A.W.M. Bijloos lid
Staatsraad mr. C.J. Borman lid

griffier: mr. M. Rijsdijk

Verschenen:
JEZUS LEEFT, vertegenwoordigd door J.A.C. van Ooijen
Het centraal stembureau, vertegenwoordigd door mr. W.A.E. Brüheim en mr. M. Bakker

Het beroep richt zich tegen het besluit van het centraal stembureau van 3 februari 2017, voor zover daarbij de kandidatenlijst met daarboven de aanduiding ‘JEZUS LEEFT’ voor de kieskringen 5 (Lelystad), 6 (Nijmegen), 7 (Arnhem), 8 (Utrecht), 14 (Dordrecht), 15 (Leiden) en 17 (Tilburg) geldig is verklaard.

De Afdeling
verklaart het beroep ongegrond.

Gronden:
- De Kieswet bepaalt dat kandidatenlijsten bij het centraal stembureau worden ingeleverd op de dag van de kandidaatstelling (artikel H 1, eerste lid, van de Kieswet). Het centraal stembureau kan niet van deze eis afwijken.
- Artikel H 2 van de Kieswet schrijft voor dat op de kandidatenlijst wordt vermeld voor welke kieskring of kieskringen zij wordt ingeleverd. Tussen partijen is niet in geschil dat op de dag van de kandidaatstelling voor de kieskringen 5 (Lelystad), 6 (Nijmegen), 7 (Arnhem), 8 (Utrecht), 14 (Dordrecht), 15 (Leiden) en 17 (Tilburg), kandidatenlijsten met daarboven de aanduiding ‘JEZUS LEEFT’ zijn ingeleverd en dat voor de kieskringen 9 (Amsterdam), 13 (Rotterdam) en 18 (’s-Hertogenbosch) geen kandidatenlijsten met die aanduiding zijn ingeleverd.
- De mogelijkheid om een verzuim te herstellen ziet op een verzuim dat is geconstateerd ten aanzien van de op de dag van de kandidaatstelling ingeleverde kandidatenlijsten. Nu op de dag van de kandidaatstelling kandidatenlijsten voor de kieskringen 5 (Lelystad), 6 (Nijmegen), 7 (Arnhem), 8 (Utrecht), 14 (Dordrecht), 15 (Leiden) en 17 (Tilburg) zijn ingeleverd en het centraal stembureau met betrekking tot de kandidatenlijst voor kieskring 5 (Lelystad) een verzuim heeft geconstateerd, kon op grond van artikel I 2, tweede lid, van de Kieswet met betrekking tot die kandidatenlijst het geconstateerde verzuim worden hersteld.
- Het feit dat de secretaris-directeur van de Kiesraad op 30 januari 2017 bij het inleveren van de kandidatenlijsten niet besefte dat daarop slechts zeven kieskringen stonden vermeld, leidt niet tot de conclusie dat om die reden van de dwingendrechtelijke bepalingen van de Kieswet kan worden afgeweken.

w.g. Slump w.g. Rijsdijk
voorzitter griffier

705.