Uitspraak 201701124/1/A2


Volledige tekst

201701124/1/A2.
Datum uitspraak: 10 februari 2017

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak (artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

Lokaal in de Kamer,
appellante,

en

de Kiesraad, handelend als centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (hierna: het centraal stembureau),
verweerder.

Openbare zitting gehouden op 10 februari 2017 om 10:45 uur.

Tegenwoordig:
Staatsraad mr. D.A.C. Slump voorzitter
Staatsraad mr. A.W.M. Bijloos lid
Staatsraad mr. C.J. Borman lid

griffier: mr. M. Rijsdijk

Verschenen:
Lokaal in de Kamer, vertegenwoordigd door J.H.W.F. Heijman Het centraal stembureau, vertegenwoordigd door mr. W.A.E. Brüheim

Het beroep richt zich tegen het besluit van het centraal stembureau van 3 februari 2017, voor zover daarbij de kandidatenlijst met daarboven de aanduiding ‘Lokaal in de Kamer’ in kieskring 4 (Zwolle) ongeldig is verklaard op de grond dat bij de lijst niet voldoende geldige verklaringen van ondersteuning zijn ingeleverd.

De Afdeling
I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van 3 februari 2017 van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, voor zover daarbij de kandidatenlijst met daarboven de aanduiding ‘Lokaal in de Kamer’ in kieskring 4 (Zwolle) ongeldig is verklaard;
 
III. verklaart deze kandidatenlijst geldig;
 
IV. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde gedeelte van het besluit;
 
V. veroordeelt het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal tot vergoeding van bij Lokaal in de Kamer in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 327,71 (zegge: driehonderdzevenentwintig euro en eenenzeventig eurocent);
 
VI. gelast dat het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan Lokaal in de Kamer het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 333,00 (zegge: driehonderddrieëndertig euro) voor de behandeling van het beroep vergoedt.

Gronden:
- het centraal stembureau heeft te kennen gegeven dat Lokaal in de Kamer binnen de verzuimherstelperiode 32 geldige ondersteuningsverklaringen heeft ingediend;
- het centraal stembureau heeft zich in het verweerschrift en ter zitting op het standpunt gesteld dat het ten onrechte heeft geconcludeerd dat voor deelname van de kandidatenlijst met daarboven de aanduiding ‘Lokaal in de Kamer’ in kieskring 4 (Zwolle) onvoldoende ondersteuningsverklaringen zijn ingediend en heeft de Afdeling verzocht het beroep om die reden gegrond te verklaren.

w.g. Slump w.g. Rijsdijk
voorzitter griffier

705.