Advies Raad van State over Antilliaanse verkiezingen ongenuanceerd geciteerd

Gepubliceerd op 21 augustus 2009

In de media zijn vandaag en gisteren berichten verschenen over een advies van de Raad van State van het Koninkrijk waarin onder meer de Antilliaanse parlementsverkiezingen aan de orde komen. Het betreft een onderdeel van een recent advies van de Raad van State over de wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk in verband met de staatkundige herstructurering van de Nederlandse Antillen. Dit advies is, in afwachting van het standpunt van de regering, nog niet openbaar. De Raad van State zou hebben geadviseerd om de Antilliaanse parlementsverkiezingen uit te stellen, zo bericht een aantal media. NRC Handelsblad heeft in zijn redactioneel commentaar van vrijdag 21 augustus opgenomen dat de Raad van State van het Koninkrijk 'het logisch vindt dat het mandaat van het zittende parlement wordt verlengd'.

De Raad van State van het Koninkrijk hecht er waarde aan dat, nu er is geciteerd uit dit nog niet-openbare advies, voor een goed begrip de aangehaalde opmerkingen in elk geval worden gezien in hun context. Het advies refereert aan de akkoorden die zijn gesloten over de opheffing van het land Nederlandse Antillen, waarmee alle betrokken volksvertegenwoordigingen hebben ingestemd, en aan het voornemen de formele transitie te laten plaatsvinden in het derde kwartaal van 2010. Het wijst ook op het feit dat het land Nederlandse Antillen steeds meer taken overdraagt aan de beide beoogde nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten en aan de zogenoemde BES-eilanden.

In het advies merkt de Raad van State op dat "nu de Nederlandse Antillen steeds minder taken uitoefenen, het in de rede ligt de democratische legitimatie niet nog te zoeken bij de kiezers van het land Nederlandse Antillen, maar bij de kiezers in de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten en in de BES-eilanden". Het ligt volgens de Raad van State van het Koninkrijk daarom in de rede de Antilliaanse verkiezingen voor een beperkte duur uit te stellen, maar dan wel op de uitdrukkelijke voorwaarde dat daarbij tevens wordt bepaald dat uiterlijk voor de zomer van 2010 vervroegde verkiezingen worden gehouden voor de eilandsraden van de vijf eilandgebieden. "De Raad wijst ter vergelijking op hetgeen in Nederland gebruikelijk is bij gemeentelijke herindelingen, waarbij pleegt te worden voorzien in vervroeging van de verkiezingen voor de gemeenteraad of in verlenging van de zittingsduur van in functie zijnde gemeenteraden".