Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigt goedkeuring voor de aanleg van MTC in Valburg

Gepubliceerd op 21 augustus 2002

Bij uitspraak van 21 augustus 2002 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het goedkeuringsbesluit van gedeputeerde staten van Gelderland van het Regionaal Structuurplan KAN 1995-2015 deels vernietigd. Met dit Structuurplan is onder meer beoogd voorwaarden te scheppen voor de aanleg van het Multimodaal Transportcentrum Centrum (MTC) in Valburg.

Dit is een vestiging van diverse overslagfaciliteiten voor transport over de weg, het water en het spoor en de daaraan gekoppelde bedrijfsactiviteiten. De inpassing van het MTC vormt een aanzienlijke ruimtelijke ingreep in het Betuwegebied. Bij de goedkeuring van het Regionaal Structuurplan had volgens de Afdeling bestuursrechtspraak uit gedetailleerd onderzoek moeten blijken dat bestemmingen die betrekking hebben op het MTC daadwerkelijk verwezenlijkt kunnen worden.

Op dit moment is echter onzeker of de afzonderlijke onderdelen van het MTC in de beoogde omvang in een later stadium in een bestemmingsplan kunnen worden vastgelegd. Niet duidelijk is welke factoren tot de keuze van de omvang van het MTC hebben geleid en niet is aangegeven op welke wijze het doorsnijden van een deel van de uiterwaarden van de Waal in verband met de aanleg van de haven wordt gecompenseerd. Voorts is onvoldoende onderzoek gedaan naar de nautische veiligheid op de Waal ter hoogte van de geplande toegang tot de haven en bestond bij de goedkeuring van het Structuurplan geen zekerheid over geluidsaspecten en aspecten van externe veiligheid voor omwonenden.

Nu gedeputeerde staten van Gelderland ondanks het ontbreken van toereikend onderzoek het Structuurplan toch hebben goedgekeurd, zijn zij niet op zorgvuldige wijze tot het goedkeuringsbesluit gekomen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft dan ook de beroepen van de gemeenteraad van Overbetuwe en van de Gelderse Milieufederatie gegrond verklaard en het goedkeuringsbesluit op deze punten vernietigd. Gevolg van de uitspraak is dat deze aspecten alsnog moeten worden onderzocht voordat gedeputeerde staten van Gelderland opnieuw beslissen of zij de aanleg van het MTC in Valburg kunnen goedkeuren.

Klik hier voor de gehele tekst van de uitspraak met zaaknummer E01.98.0527.