Milieuvergunning Fibroned ten onrechte verleend

Gepubliceerd op 5 maart 2003

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft het besluit van het college van gedeputeerde staten van Gelderland vernietigd, waarbij aan Fibroned B.V. in Apeldoorn vergunning is verleend voor een installatie voor de verbranding van pluimveemest en daarmee vergelijkbare schone biomassa (zoals koffiedik, stro, tabaksafval), annex energiecentrale.

Onder andere de Stichting Gelderse Milieufederatie en de Vereniging Milieu-Offensief hadden beroep ingesteld tegen het besluit. Hun beroep is reeds om een formele reden gegrond verklaard. De Wet milieubeheer vereist dat het college van g.s. in de ontwerpfase van een besluit hiervan mededeling doet aan omwonenden in de directe omgeving. Het college heeft beoogd tot een afstand van 450 meter rondom de installatie omwonenden aan te schrijven.

De Afdeling is van oordeel dat dit een te korte afstand is, gelet op de aard, de omvang en de te verwachten nadelige milieugevolgen van de installatie. Reeds hierom is het besluit wegens strijd met de Wet milieubeheer vernietigd. Gevolg van deze uitspraak is dat het college van g.s. van Gelderland opnieuw moet beslissen op de aanvraag van Fibroned B.V. om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Met het oog op deze toekomstige besluitvorming heeft de Afdeling de verleende vergunning niet alleen op formele, maar ook op inhoudelijke gronden beoordeeld. Ook inhoudelijk had deze vergunning niet verleend mogen worden.

Zo heeft het college van g.s. bijvoorbeeld bij de beoordeling van de uitstoot van schadelijke stoffen onvoldoende onderzocht of en in hoeverre aanvullende maatregelen moeten worden getroffen ter bescherming van het milieu, onder meer in de directe omgeving van de installatie. Ook heeft het college ten onrechte vergunning verleend voor de verwerking van SRM-beendermeel, omdat Fibroned B.V. dit niet uitdrukkelijk had aangevraagd.

Klik hier voor de gehele tekst van de uitspraak met zaaknummer 200106102/1.