Voorbereiding hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer mag

Gepubliceerd op 11 februari 2010

TenneT mag beginnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een hoogspanningsverbinding tussen Wateringen en Zoetermeer. Die werkzaamheden bestaan uit archeologisch veldonderzoek en uit de voorbereiding van de bouw van twee zogenoemde opstijgpunten op twee locaties in Delft en Pijnacker. Het elektriciteitsbedrijf mag nog niet beginnen met de daadwerkelijke bouw en aanleg van de hoogspanningsverbinding. Dit heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag (11 februari 2010) in een voorlopige uitspraak bepaald. Later dit jaar zal de Raad van State een definitieve uitspraak doen over de aanleg van de hoogspanningsverbinding.

In augustus 2009 stelden de minister van EZ en VROM het Inpassingsplan Wateringen Zoetermeer (380 kV leiding) vast. Ter uitvoering van dit plan hebben de ministers van LNV en Verkeer en Waterstaat, het provinciebestuur van Zuid-Holland, vier gemeentebesturen en de besturen van twee hoogheemraadschappen in totaal 33 uitvoeringsbesluiten genomen. Deze besluiten maken de aanleg van een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van ongeveer 20 kilometer mogelijk tussen Wateringen en Zoetermeer, ook wel de Zuidring genoemd. Een deel van de verbinding zal ondergronds worden aangelegd, het overige deel zal bovengronds worden opgehangen aan hoogspanningsmasten.

De stichting 'Delft Zegt Nee tegen Bovengronds 380 kV', de stichting 'de Groene Landscheiding N470' en een aantal inwoners en bedrijven uit de omliggende gemeenten willen dat de verbinding helemaal ondergronds wordt aangelegd. Zij vrezen voor gezondheidsrisico's bij een bovengrondse verbinding. Ook tasten de hoogspanningsmasten volgens hen de natuur en het landschap aan. Ten slotte zouden de locaties van de hoogspanningsmasten de bedrijfsvoering van de bedrijven belemmeren. Om te voorkomen dat TenneT direct begint met de aanleg van de verbinding hebben zij de Raad van State verzocht het Rijksinpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten voorlopig te schorsen.

In zijn voorlopige uitspraak acht de Raad van State het "op voorhand niet uitgesloten dat de hoogspanningsverbinding gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid in de directe omgeving van de hoogspanningsverbinding". Deze bezwaren zijn naar zijn oordeel echter "dermate complex dat deze nader onderzoek vergen" in de bodemprocedure die later dit jaar bij de Raad van State volgt. Naar het oordeel van de hoogste bestuursrechter is het in de tussentijd "niet onaanvaardbaar dat TenneT begint met enkele voorbereidende werkzaamheden". Hierbij heeft de Raad van State rekening gehouden met de grote maatschappelijke belangen die gemoeid zijn met de komst van de hoogspanningsverbinding, zoals de toenemende behoefte aan transportcapaciteit van elektriciteit.

Lees hier de volledige tekst van de voorlopige uitspraak met zaaknummer 200908100/2.