Samenvatting advies over Uitvoeringsbesluit Wet straffen en beschermen

Gepubliceerd op 10 juni 2021

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het Uitvoeringsbesluit Wet straffen en beschermen. Het advies is op 10 juni 2021 openbaar gemaakt.

Inhoud van het ontwerpbesluit

De Wet straffen en beschermen wijzigt de regels voor detentiefasering en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Dit ontwerpbesluit geeft verdere invulling aan die wet, onder meer in de Penitentiaire maatregel. Zo geeft het nadere regels voor de uitwisseling van gegevens tussen de directeur van de inrichting, de reclassering en gemeenten voor het detentie- en re-integratieplan van gedetineerden. Ook bevat het ontwerpbesluit bepalingen over de samenstelling van het dagprogramma in detentie en de deelname aan het penitentiair programma. Tot slot kunnen op basis van het besluit enkel gedetineerden met een aanvaardbaar verblijfsadres voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld.

Verstrekking van gezondheidsgegevens

Bij het opstellen van een detentie- en re-integratieplan kunnen ook gegevens over de gezondheid van de gedetineerde van belang zijn. Het besluit stelt als hoofdregel dat voor de verstrekking van gezondheidsgegevens de toestemming van de gedetineerde nodig is. De Afdeling advisering wijst erop dat de gedetineerde dan wel volledig vrij moet zijn om toe te stemmen of te weigeren. Dat ligt binnen de context van een penitentiaire inrichting niet voor de hand, maar het voorstel gaat daar wel vanuit. De Afdeling advisering vindt dat het voorstel op dit punt moet worden aangepast.

Uitsluiting van deelname aan het penitentiair programma

Het penitentiair programma bereidt gedetineerden in de laatste fase van hun detentie voor op vrijlating. In de Penitentiaire maatregel staan categorieën gedetineerden die niet voor deelname aan het penitentiair programma in aanmerking komen. Dit ontwerpbesluit voegt daar enkele categorieën aan toe. Het ontwerpbesluit maakt het echter ook mogelijk om andere categorieën bij ministeriële regeling aan te wijzen. Maar ministeriële regelingen zijn vooral bedoeld om administratieve kwesties te regelen en kunnen passend zijn als regels vaak of met grote spoed gewijzigd zullen moeten worden. Hiervan is geen sprake. Deze delegatiebevoegdheid moet dan ook geschrapt of beter uitgelegd worden.

Aanvaardbare verblijfplaats als voorwaarde

Het ontwerpbesluit stelt dat een gedetineerde alleen voorwaardelijk kan worden vrijgelaten, als deze een aanvaardbaar verblijfsadres heeft. De toelichting maakt echter niet duidelijk wat daaronder moet worden verstaan. Ook is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het realiseren van die verblijfplaats. De toelichting moet op dit punt worden aangevuld.


Lees hier de volledige tekst van het advies en het nader rapport (de reactie) van de minister daarop.