Samenvatting advies over de pensioenregeling voor payrollwerknemers

Gepubliceerd op 18 december 2019

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit dat minimumeisen stelt aan een pensioenregeling voor payrollwerknemers. Het advies is op 17 december 2019 openbaar gemaakt.

Inhoud ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit bepaalt dat payrollwerkgevers payrollwerknemers een adequate pensioenregeling  moeten bieden, als bij de inlener of de sector van de inlener, werknemers in gelijke functies ook pensioen opbouwen. Daarvoor kan de payrollwerkgever aansluiting zoeken bij de pensioenregeling van de inlenende werkgever. Als dat niet kan of niet wenselijk is, zal de payrollwerkgever zelf moeten voorzien in een adequate pensioenregeling. Het ontwerpbesluit stelt hiervoor minimumeisen. Er moet zowel ouderdoms- als nabestaandenpensioen worden opgebouwd, er mag geen wachttijd of drempelperiode worden gehanteerd en er geldt een gemiddelde werkgeverspremie (van 13,7%).

Advies

De doelstelling van het ontwerpbesluit…
Het doel van het ontwerpbesluit is om concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Zonder dit besluit hoeft een payrollwerkgever, als deze werkgever niet onder de werkingssfeer van het pensioenfonds van de uitzend- en payrollsector valt (StiPP), geen pensioen op te bouwen voor zijn werknemers. Een reguliere werkgever moet dat wel doen. Daardoor heeft de payrollwerkgever een concurrentievoordeel. Door payrollwerkgevers te verplichten voor hun werknemers pensioen op te bouwen, wordt beoogd om concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan.

…wordt met de gestelde minimumeisen maar gedeeltelijk behaald….
Idealiter wordt aansluiting gezocht bij de pensioenregeling van de inlener. Dit zal alleen niet vaak voorkomen. In het ontwerpbesluit worden namelijk best forse eisen gesteld aan een adequate pensioenregeling. De StiPP-regeling voldoet hier niet aan. Zonder aanpassing van de StiPP-regeling betekent dit dat de payrollwerkgever moet voorzien in een aanvullende pensioenregeling naast het StiPP-pensioen, terwijl de payrollwerknemer voor hetzelfde werk te maken krijgt met twee verschillende pensioenregelingen. Het ontwerpbesluit leidt hiermee tot uitvoeringsproblemen voor de payrollwerkgever en beperkte inzichtelijkheid voor de payrollwerknemer.

Doordat met de gestelde eisen verschillen blijven bestaan tussen de pensioenregeling van payrollwerknemers en reguliere werknemers, zullen deze verschillen nog steeds leiden tot aantasting van de concurrentiepositie. Het kan er ook toe leiden dat de eisen payrolling zo duur maken, dat payroll niet meer concurrerend is.

daarom wordt geadviseerd om het ontwerpbesluit aan te passen.
De Afdeling advisering vindt dat de toelichting bij het ontwerpbesluit onvoldoende in gaat op de uitvoerbaarheid en perspectief voor de burger. Vanwege de mogelijk penibele concurrentiepositie van payrollwerkgevers adviseert de Afdeling advisering het ontwerpbesluit aan te passen en wordt in overweging gegeven om minder hoge eisen te stellen aan een adequate pensioenregeling. Na verloop van tijd kan het systeem dan verder worden ontwikkeld om de concurrentieverstoring verder te verhelpen.


Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering en het nader rapport (de reactie) van de minister.