Samenvatting van advies over het bedwelmd slachten van dieren

Gepubliceerd op 16 mei 2019

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Thieme. Dat wetsvoorstel gaat over de wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht.

Het advies is op 16 mei 2019 openbaar gemaakt.

Inhoud

Het wetsvoorstel regelt een algemeen geldende plicht om dieren te bedwelmen voordat zij worden geslacht. Het wetsvoorstel schrapt de uitzondering die nu op deze plicht geldt voor onbedwelmd ritueel slachten volgens joods of islamitisch gebruik. Het doel van de maatregel is om het dierenwelzijn te beschermen.

Vrijheid van godsdienst

Onbedwelmd ritueel slachten van dieren valt onder de grondwettelijk en verdragsrechtelijk beschermde vrijheid van godsdienst. Het wetsvoorstel beperkt dat grondrecht. Het effect van het wetsvoorstel is dat ritueel slachten niet meer mogelijk is voor die mensen van wie de religie eist dat dieren niet bedwelmd worden voor de slacht.

Het recht op de vrijheid van godsdienst mag volgens internationale verdragen alleen worden beperkt als aan de volgende voorwaarden is voldaan: de beperking moet zijn vastgelegd in een wettelijke regel die toegankelijk en voorzienbaar is, de beperking moet noodzakelijk zijn in een democratische samenleving én de beperking moet een legitiem doel dienen.

Volgens de Afdeling advisering is niet aan de voorwaarde van noodzakelijkheid voldaan. Het verbod voorziet daarom niet in een zodanig dringende behoefte dat dit een beperking op het recht op de vrijheid van godsdienst kan rechtvaardigen. Daarbij speelt een belangrijke rol dat sinds 1 januari 2018 een wijziging van het Besluit houders van dieren van kracht is. Het doel van deze regels is een hogere bescherming van dierenwelzijn bij de rituele (onverdoofde) slacht. Deze nieuwe regels respecteren zowel de vrijheid van godsdienst en de bescherming van minderheden, als het belang van dierenwelzijn. De regels worden bovendien ondersteund door de betrokken islamitische en joodse organisaties.

Conclusie

De Afdeling advisering onderschrijft het maatschappelijke belang van (wettelijke) bescherming van dierenwelzijn. Zij is echter van oordeel dat voorgestelde maatregel een te vergaande beperking van de vrijheid van godsdienst met zich brengt.


Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering en de reactie van initiatiefnemer.