Samenvatting advies wetsvoorstel voor voorkomen kortingen pensioenfondsen

Gepubliceerd op 21 maart 2019

De Afdeling advisering heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Smeulders en Van Rooijen dat de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling wijzigt in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn. Het advies is op 21 maart 2019 openbaar gemaakt.

Verlenging toegestane periode dekkingstekort

Het wetsvoorstel regelt dat de periode van dekkingstekort, waarna maatregelen nodig zijn, twee jaar langer wordt. Na afloop van die periode moet het pensioenfonds maatregelen nemen om op het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen te komen en voor een structurele oplossing te zorgen. Daarmee kan het pensioenfonds kortingen op pensioenrechten en - uitkeringen voorkomen. Zoals het er nu naar uitziet zullen de pensioenfondsen in 2020 met verplichte kortingen te maken krijgen. Doel van het wetsvoorstel is die uit te stellen en mogelijk te voorkomen.

Uitstel is niet verantwoord

De Afdeling advisering schrijft in het advies dat het enkele opschuiven van de termijn waarbinnen een verbetering van de beleidsdekkingsgraad moet zijn bereikt, na het vele uitstel dat er al is verleend, niet verantwoord is. Om tot een pensioen te komen dat ook op langere termijn waardevast is, zijn maatregelen nodig die nog veel ingrijpender zijn dan de maatregelen waarvan nu uitstel wordt voorgesteld. Verder uitstel van kortingen leidt al snel tot langduriger bevriezing en het gevaar van kortingen op de pensioenuitkeringen in volgende jaren. Wat op korte termijn een oplossing lijkt, kan op langere termijn ingrijpender nadelen tot gevolg hebben. Daarbij komt dat het voorstel de besluitvorming over vernieuwing van het pensioenstelsel verder kan belasten


Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering en het nader rapport (de reactie) van de indieners.