Conclusie over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten

Gepubliceerd op 6 juni 2018

Een bestemmingsplan, een provinciaal of rijksinpassingsplan en een provinciale ruimtelijke verordening zijn geen besluiten die schaarse rechten toebedelen. Datzelfde geldt in de regel voor omgevingsvergunningen. Deze kunnen immers alleen worden aangevraagd door degene die over de grond kan beschikken. Voor een vergunning kunnen dus meestal niet méér gegadigden zijn dan er vergunningen zijn. Ook de omgevingsvergunning die aan Windpark Zeewolde B.V. is verleend, is om deze reden geen besluit dat een schaars recht toebedeelt. Voor de verlening ervan gelden dus geen bijzondere verdelingsregels.

Dit staat in de conclusie van staatsraad-advocaat generaal Widdershoven die hij vandaag (6 juni 2018) heeft uitgebracht. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State had de staatsraad advocaat-generaal in februari 2018 gevraagd een conclusie te nemen in een zaak over het rijksinpassingsplan 'Windpark Zeewolde'. De hoogste algemene bestuursrechter heeft deze zaak op dit moment in behandeling.

Project Windpark Zeewolde

Het project Windpark Zeewolde maakt de bouw mogelijk van 91 nieuwe windturbines en voorziet in de sanering van 221 bestaande windturbines in het zuidelijk deel van Flevoland. Het is de bedoeling dat slechts één initiatiefnemer het hele project gaat uitvoeren: de bouw van de nieuwe windturbines en de sanering van de bestaande. De omgevingsvergunning voor dit project is verleend aan het bedrijf Windpark Zeewolde B.V.. Volgens eigenaren van omliggende percelen en eigenaren van bestaande windturbines is de procedure niet transparant verlopen, waardoor zij of andere belangstellenden niet de kans hebben gehad in aanmerking te komen om (een deel van) het project uit te voeren.

Verzoek aan staatsraad advocaat-generaal

De staatsraad advocaat-generaal is in februari 2018 gevraagd in zijn conclusie in te gaan op de vraag of bij een ruimtelijk plan of een omgevingsvergunning zogenoemde "schaarse publieke rechten worden verdeeld". Zo ja, dan was de vraag onder welke omstandigheden dat het geval is. Is bijvoorbeeld de eigendomssituatie van belang of speelt mee dat het ruimtelijk besluit al dan niet een economische dienst mogelijk maakt? Ook wilde de Afdeling bestuursrechtspraak van de staatsraad advocaat-generaal weten aan welke eisen de procedure moet voldoen als ruimtelijke besluiten genomen worden die schaarse publieke rechten verdelen.

Verdere verloop van de procedure

Partijen die bij deze procedure zijn betrokken, krijgen nu de mogelijkheid om op de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal te reageren. Hierna zal de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doen in dit geschil. De conclusie van de staatsraad advocaat-generaal geeft voorlichting aan de Afdeling bestuursrechtspraak, maar bindt haar niet.

Lees hier de volledige tekst van de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven met zaaknummer 201708525/2.