NZa mag informatie over zorgkosten per zorgaanbieder niet openbaar maken

Gepubliceerd op 21 december 2016

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft terecht geweigerd informatie openbaar te maken over gedeclareerde zorgproducten per zorgaanbieder uit het zogenoemde landelijke Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-Informatiesysteem. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een uitspraak van vandaag (21 december 2016). Zij bevestigt hiermee in hoger beroep de uitspraak van de rechtbank Amsterdam die in oktober 2015 tot hetzelfde oordeel is gekomen. Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.

De NZa wees in maart 2014 een verzoek van iemand die verbonden is aan Open State Foundation om openbaarmaking van deze gegevens af, omdat daardoor vertrouwelijke bedrijfsinformatie van zorgaanbieders openbaar zou worden. De verzoeker betwist dat. Volgens hem gaat het hier niet om vertrouwelijke bedrijfsinformatie, omdat uit de gegevens geen wetenswaardigheden over de afzet van zorgproducten kunnen worden afgeleid. Ook zou de gevraagde informatie niet meer concurrentiegevoelig zijn.

Prijs is bedrijfs- en fabricagegegeven

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is op basis van de gevraagde informatie in het Diagnose Behandeling Combinatie-Informatiesysteem precies na te gaan welke DBC-zorgproducten een zorgaanbieder heeft gedeclareerd en om hoeveel DBC-zorgproducten het gaat. Uit deze gegevens kunnen onmiskenbaar wetenswaardigheden over de afzet van producten worden afgeleid, aldus de hoogste algemene bestuursrechter. In het systeem is verder voor elke zorgaanbieder en voor elk DBC-zorgproduct het gedeclareerde bedrag, de prijs, vermeld. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak moet "gelet op de samenhang van de prijs van een DBC-zorgproduct met de andere verzochte gegevens, ook de prijs als een bedrijfs- en fabricagegegeven worden aangemerkt".

Vertrouwelijk

Een bestuursorgaan mag op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geen bedrijfs- en fabricagegegevens openbaar maken als die vertrouwelijk aan hem zijn meegedeeld. "Gelet op de aard, de omvang en de mate van gedetailleerdheid van de informatie die de zorgaanbieder aan de NZa heeft geleverd en nu daaruit wetenswaardigheden over de afzet van producten kunnen worden afgeleid," is de Afdeling bestuursrechtspraak van oordeel dat deze informatie vertrouwelijk is meegedeeld. Daarom staat de Wob in de weg aan de openbaarmaking van de gevraagde informatie.

Publiek debat

Op dit moment wordt een publiek debat gevoerd over de transparantie van ziekenhuistarieven. Twee zorgverzekeraars en een ziekenhuisgroep hebben onlangs tarieven, overigens uitsluitend tot de hoogte van de maximale eigen bijdrage, openbaar gemaakt. Dit neemt naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak echter niet weg dat het nog steeds gaat om bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de NZa zijn verstrekt.

DBC en DIS

Zorgaanbieders declareren bij zorgverzekeraars niet per verrichting, maar per Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Een DBC is de declarabele prestatie van de totale ziekenhuisbehandeling, vanaf de diagnose door een zorgverlener tot en met de eventuele behandeling. In de Regeling verplichte aanlevering minimale dataset medisch specialistische zorg (MDS) is de aanlevering van gegevens door zorgaanbieders aan het DBC-Informatiesysteem (DIS) geregeld. Een zorginstelling is verplicht om maandelijks van alle gedeclareerde DBC-zorgproducten en overige zorgproducten per zorgproduct bij het DIS informatie aan te leveren. Het DIS ontvangt en beheert de gegevens en verstrekt gegevens aan publieke organisaties die deze gegevens nodig hebben voor hun wettelijke taken.

Lees hier de volledige uitspraak met zaaknummer 201509088/1.