Afdeling bestuursrechtspraak buigt zich eind 2016 over PAS-zaken

Gepubliceerd op 5 juli 2016

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal naar verwachting in november of december 2016 enkele zaken op zitting behandelen waarin de programmatische aanpak stikstof (PAS) een rol speelt.

PAS

De PAS bevat een nieuw beoordelingskader voor activiteiten die stikstofneerslag veroorzaken op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Het gaat daarbij niet alleen om agrarische bedrijven waar vee wordt gehouden, maar bijvoorbeeld ook om de aanleg of verbreding van wegen. Door de PAS zijn per 1 juli 2015 niet langer natuurvergunningen nodig voor activiteiten die minder dan 1 mol per hectare per jaar aan stikstofneerslag veroorzaken. Als meer stikstofneerslag wordt veroorzaakt, dan kan alleen een natuurvergunning worden verleend als daarvoor voldoende "ontwikkelingsruimte" beschikbaar is en het bevoegde bestuursorgaan bereid is die ontwikkelingsruimte toe te kennen.

Pilotzaken

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft verschillende zaken in behandeling waarin is aangevoerd dat de PAS in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn. Ook zijn er bezwaren die zien op enkele technische aspecten van de PAS en het daarbij behorende rekeninstrument AERIUS.
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft besloten negen zaken te clusteren en als 'pilot' te behandelen. Het gaat daarbij om zaken over het weiden van vee en het bemesten van gronden waarvoor geen natuurvergunning meer nodig is en om zaken waarbij natuurvergunningen met ontwikkelingsruimte zijn verleend voor agrarische bedrijven. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening in die zaken gevraagd een deskundigenadvies uit te brengen over een aantal technische aspecten van de PAS. Naar verwachting zal de Afdeling bestuursrechtspraak deze pilotzaken in november of december 2016 op een rechtszitting behandelen. Een concrete datum is op dit moment nog niet bekend.

Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak dit jaar nog geen inhoudelijke uitspraken zal doen over de PAS. Zaken die geen deel uitmaken van de pilot, en waar een inhoudelijke beoordeling over de PAS nodig is, worden aangehouden totdat uitspraak in de pilotzaken is gedaan.