Vreemdeling mag in bewaring worden gesteld bij aanvraag asiel

Gepubliceerd op 8 april 2016

Een vreemdeling die een herhaalde asielaanvraag indient mag tijdens de behandeling van deze aanvraag in bewaring worden gesteld, ook al is een uitzetting op dat moment nog niet aan de orde. Het terugkeerbesluit dat eerder tegen hem is uitgevaardigd en op grond waarvan hij kan worden uitgezet, vervalt niet meer automatisch, maar wordt alleen geschorst door de asielaanvraag. De uitzetting kan worden hervat als de asielaanvraag wordt afgewezen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (8 april 2016).

Opvangrichtlijn

De Afdeling bestuursrechtspraak stelde in deze zaak eerder prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie in Luxemburg over een bepaling uit de Opvangrichtlijn. Deze bepaling maakt het mogelijk een vreemdeling in bewaring te stellen, terwijl een uitzetting nog niet aan de orde is. De Afdeling bestuursrechtspraak twijfelde of deze bepaling in overeenstemming is met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het EVRM. Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof, oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak nu dat een terugkeerbesluit niet vervalt, maar alleen geschorst wordt als een vreemdeling een asielverzoek indient.

Openbare orde

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie had de vreemdeling in deze zaak vorig jaar enkele weken in bewaring gesteld omdat die een gevaar voor de openbare orde zou vormen. Volgens de uitspraak van het Europese Hof is een vreemdeling een gevaar voor de openbare orde, als zijn persoonlijke gedrag een "werkelijk, actueel en voldoende ernstig gevaar voor de openbare orde vormt". Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak had de staatssecretaris beter moeten motiveren waarom daar volgens hem sprake van was.

Lees hier de einduitspraak met zaaknummer 201507608/2.