Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vraagt conclusie aan advocaat-generaal in zaken over toelatingsbeleid coffeeshops

Gepubliceerd op 19 juli 2013

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vraagt in zaken over het toelatingsbeleid van coffeeshops een conclusie aan 'advocaat-generaal' mr Leen Keus. De procedures waarin om het nemen van een conclusie is verzocht, hebben betrekking op de sluiting van twee coffeeshops. De burgemeester van Maastricht en de burgemeester van Tilburg hebben zich op het standpunt gesteld dat deze coffeeshops in hun gemeenten gesloten mochten worden, omdat het 'besloten clubcriterium' en het 'ingezetenencriterium' niet zijn nageleefd. De coffeeshops hebben namelijk bij controle geen ledenlijst kunnen overhandigen en niet-ingezetenen van Nederland de toegang verschaft tot de coffeeshops.

Uitspraken rechtbanken
Zowel de rechtbank Limburg als de rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde eerder dit jaar dat het besloten clubcriterium niet toelaatbaar is. Ten aanzien van het ingezetenencriterium liepen de uitspraken van de rechtbanken uiteen.
De rechtbank Limburg vond dat de burgemeester van Maastricht de beslissing om het ingezetenencriterium toe te passen, beter had moeten motiveren. Naar haar oordeel mocht de burgemeester voor zijn standpunt dat de openbare orde wordt aangetast door de toenemende stroom van niet-ingezetenen niet volstaan met een verwijzing naar de eerdere uitspraak van de Afdeling van 29 juni 2011. In die uitspraak oordeelde de Raad van State dat de burgemeester aannemelijk had gemaakt dat de openbare orde in de stad wordt aangetast door de toenemende stroom drugstoeristen. Verder kon naar het oordeel van de Raad van State een oplossing voor dit probleem worden gevonden in het ingezetenencriterium.
De rechtbank Zeeland-West-Brabant was van oordeel dat de burgemeester van Tilburg het ingezetenencriterium wel mocht toepassen.

Verzoek aan de advocaat-generaal
Mede gelet op de uiteenlopende uitspraken van de rechtbanken, heeft de Raad van State de advocaat-generaal gevraagd in de conclusie in te gaan op de vraag of het besloten clubcriterium en het ingezetenencriterium in strijd zijn met de Grondwet, het internationale recht en het Europese recht.

Verdere verloop van de procedure
De Raad van State zal beide zaken op 14 november 2013 op een rechtszitting behandelen. De advocaat-generaal brengt zijn conclusie uiterlijk zes weken na deze zitting uit. De conclusie wordt gepubliceerd en aan partijen toegezonden met de mogelijkheid om hierop te reageren. Na het verstrijken van die reactietermijn zal de Raad van State uitspraak doen in deze zaken.

Nemen van een conclusie
Met het nemen van een conclusie door de advocaat-generaal wordt meer dan met de rechterlijke uitspraak zelf gelegenheid geboden om een rechtsvraag te plaatsen in een breder verband. De conclusie kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit en de inzichtelijkheid van de rechtsontwikkeling door de rechter. Deze mogelijkheid wordt de hoogste bestuursrechters sinds 1 januari 2013 geboden. Mr. Leen Keus is begin dit jaar naast prof. mr. Rob Widdershoven benoemd tot bestuursrechtelijke advocaat-generaal bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.