Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 2 september 2021, no.2021001627, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 20 september 2021

Blijkens de adviezen van 13 september 2021 kan de Afdeling zich verenigen met de daarin voorgedragen voorstellen van Wet inzake de vaststelling van de begrotingsstaten 2022 (zgn. blanco adviezen).

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in een aantal begrotingen een wijziging aan te brengen. Ik verwijs Uwe Majesteit daarvoor naar de bijlagen bij dit Nader Rapport.

Ten behoeve van de afdeling Advisering van de Raad van State doe ik Uwe Majesteit een afschrift toekomen van dit Nader Rapport en van de daarbij behorende bijlagen.

Overeenkomstig de door U verleende machtiging van 6 maart 1992, nr. 92.002038, zal de ondergetekende de begrotingsstukken voor het jaar 2022 op de derde dinsdag van september bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal indienen.

De Minister van Financiën

Bijlage bij Nader Rapport inzake de begroting 2022

IB. Beantwoording blanco advies

Blijkens het bijgaande advies kan de Afdeling advisering van de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde begroting.

II. Nadere wijzigingen

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in bovenvermelde begroting een aantal wijzigingen/aanpassingen aan te brengen.

1. Verwerking CPB cijfers (MEV 2022)

De aanpassingen betreffen de verwerking van de definitieve cijfers van het Centraal Planbureau (rapport Macro Economische Verkenning 2022) in artikel 1 Arbeidsmarkt, artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet, artikel 5 Werkloosheid, artikel 7 Kinderopvang, artikel 10 Tegemoetkoming ouders, artikel 11 Uitvoering en artikel 12 Rijksbijdragen.

2. Verwerking augustusbesluitvorming

De aanpassingen betreffen de verwerking van de augustusbesluitvorming, waaronder het steun- en herstelpakket, in artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet, artikel 5 Werkloosheid, artikel 10 Tegemoetkoming ouders, artikel 12 Rijksbijdragen en artikel 99 Nog onverdeeld.

3. Technische aanpassingen

De technische aanpassingen zijn verwerkt in artikel 1 Arbeidsmarkt, artikel 5 Werkloosheid, artikel 11 Uitvoering, artikel 96 Apparaat Kerndepartement en artikel 99 Nog onverdeeld.

De memorie van toelichting is met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Het totaal van de uitgaven in duizenden euro’s komt daarmee op 50.638.240 (was 50.474.433).

Het totaal van de ontvangsten in duizenden euro’s komt op 2.860.856 (was 3.066.482).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid