Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden en het Paspoortbesluit in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 12 maart 2021, no.2021000445, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden en het Paspoortbesluit in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188), met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk heeft geen opmerkingen over de ontwerp-algemene maatregel van rijksbestuur en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de  Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State van het Koninkrijk


Nader rapport (reactie op het advies) van 14 juli 2021

Het ontwerp geeft de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Om uitvoeringstechnische redenen is de inwerkingtredingsbepaling aangepast en overigens zijn drie afrondingen in bedragen en gecorrigeerd en zijn in de nota van toelichting nog enkele ondergeschikte wijzigingen ter verduidelijking aangebracht.

Ik bied U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting aan en verzoek U overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties