Besluit bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 21 oktober 2020, no.2020002169, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot vaststelling van bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten alsmede tot wijziging van een aantal besluiten in verband met het wijzigen van de citeertitel van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (Besluit bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten), met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen over het ontwerpbesluit.

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De Afdeling adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State


Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no.W18.20.0382/IV

- In de tabel in artikel 2 van het ontwerpbesluit "Artikel 2, eerste lid, onderdeel d, Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten (artikel 6, onderdelen a en b, Verordening (EU) 2017/1369)" vervangen door "Artikel 2, eerste lid, onderdeel d, Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten (artikel 6, onderdeel a, Verordening (EU) 2017/1369)", nu artikel 6, onderdeel b, van de verordening niet wordt aangewezen in het nog in werking te treden artikel 33d, eerste lid, van de Wet uitvoering EU-handelingen energie-efficiëntie.