Samenvatting advies over wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Gepubliceerd op 13 oktober 2020

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel van de regering voor de wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering). Het wetsvoorstel is op 13 oktober 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Inhoud wetsvoorstel

Het wetsvoorstel heeft als doel om de stikstofbelasting op de natuur te verminderen en een goede staat van instandhouding van Natura 2000-gebieden te creëren. Het maakt het mogelijk dat bij algemene maatregel van bestuur een zogenoemde omgevingswaarde voor stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden wordt vastgesteld. Uit die omgevingswaarde volgt welke stikstofvermindering moet worden behaald. De omgevingswaarde is een resultaatsverplichting, waaraan moet worden voldaan. Ook bevat het wetsvoorstel de verplichting om een zogenoemd programma stikstof en natuurverbetering op te stellen. Ten slotte maakt het wetsvoorstel het mogelijk om bij algemene maatregel van bestuur een omgevingswaarde voor stikstofemissie door de bouw vast te stellen, gekoppeld aan een gedeeltelijke vrijstelling voor bouwactiviteiten van de vergunningplicht.

Wettelijke vastlegging omgevingswaarde

In het wetsvoorstel is de te kiezen omgevingswaarde voor de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden nog niet neergelegd. Maar het is essentieel dat die waarde wel in de wet wordt neergelegd, omdat die norm het uitgangspunt is voor de te nemen maatregelen om de stikstofbelasting te verminderen. Ook wordt daarmee gewaarborgd dat het parlement de aard en omvang van de omgevingswaarde mede bepaalt. Het advies is daarom om de omgevingswaarde in de Wet natuurbescherming en straks in de Omgevingswet op te nemen.

Vast te stellen omgevingswaarde

Hoewel in het wetsvoorstel de omgevingswaarde nog niet wordt vastgesteld, staat in de toelichting wel dat die zal inhouden dat in 2030 ten minste 50 procent van de hectares met voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarden moeten zijn gebracht. Die waarde wordt echter niet toegelicht. Ook is niet duidelijk welke maatregelen nodig zijn om die waarde te halen. Verder wordt niet onderbouwd dat die omgevingswaarde toereikend is om de Natura 2000-gebieden in goede staat te krijgen of te behouden. De gekozen omgevingswaarde zou daarom dragend gemotiveerd moeten worden. Ook zou er inzicht moeten komen in de maatregelen die nodig zijn om de omgevingswaarde te behalen.

Vrijstelling bouwactiviteiten

De voorgestelde vrijstellingsregeling voor bouwactiviteiten voldoet niet aan de eis dat moet worden uitgesloten dat als gevolg van die vrijstelling, de doelstellingen van de Habitatrichtlijn niet worden gehaald. Het advies is daarom om die regeling te schrappen en een vrijstellingsregeling op te nemen die past in het licht van een geloofwaardig en structureel pakket van maatregelen tot stikstofreductie.


Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering en het nader rapport (de reactie) van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.