Besluit verwijzingsportaal bankgegevens.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 17 juni 2020, no.2020001214, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Besluit verwijzingsportaal bankgegevens), met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 3 juli 2020

Ik bied U hierbij, mede namens mijn ambtgenoot van Justitie en Veiligheid, het ontwerpbesluit en de nota van toelicht ing wederom aan en verzoek U overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Financiën